Skip to main content
21. november 2022

Forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart

Europakommisjonen la 14. juli fram et forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation). Forslaget fra Kommisjonen, som er et av mange regelverksinitiativ i "klar for 55" ("fit for 55")-pakken, vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak.

Høringsinnspill fra Norsk Flygerforbund

Europakommisjonen la 14. juli fram et forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation). Forslaget fra Kommisjonen, som er et av mange regelverksinitiativ i "klar for 55" ("fit for 55")-pakken. "RefuelEU Avaiation" er et forslag til nytt regelverk om bærekraftig drivstoff (Sustainable Aviation Fuels (SAF)) i luftfarten. Kommisjonen begrunner forslaget som nødvendig for ånådet forsterkede klimamålet i EUs «Klar for55».

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes kommentarer til Kommisjonens forslag, samt innspill til hvordan norske myndigheter skal arbeide med forslaget. Norsk Flygerforbund gir med dette vårt innspill til Høringsbrev: EU-EØS. Forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation).

Mer ambisiøse mål for e-drivstoff(e-kerosene) er nødvendig

NorskFlygerforbund er av den oppfatning at betydelig støtte til produksjon av e-drivstoff er avgjørende for å oppskalere nødvendig produksjon og leveranse av bærekraftig flydrivstoff(SAF). Vi mener derfor at et mandat med oppstart først i 2030, ikke er ambisiøst nok. RefuelEU bør legge opp til et bindende mandat som innfører bruk av 0,5-1% SAF allerede i 2027. I 2030 bør man videre sikte på at SAF utgjør 2,5% av flydrivstoffet, forutsattat kriterier for bærekraft er opprettholdt. Samtidig er det viktig å erkjenne at miljøspørsmålene er svært dynamiske, med hyppige endringer i forutsetninger og teknologi. EU må derfor være forberedt på å endre sine kriterier fortløpende, og tilpasse seg eventuelle endrede forutsetninger. Dette gjelder også lovverket som innføres, og det er derfor vår oppfatning at det er for sent å sikte på en revisjon av regelverket først i 2028.

I tillegg til politisk støtte til avansert biodrivstoff, bør det også komme på plass politisk støtte til «direct air capture»(DAC) i løpet av dette tiåret, i den hensikt å oppskalere bruk av e-drivstoff til fordel for potensielt lite bærekraftig biogenetisk drivstoff.

Forbundet støtter oppunder en politikk der man går bort fra biodrivstoff produsert med utgangspunkt i matplanter og annen avling.

Potensiell risiko knyttet til ulike frister for implementeringskrav til leverandører og flyplasser

Mens drivstoffleverandørene må etterkomme kravene i RefuelEU innen 2025, har flyplassene tid frem til 2028. Forbundet mener det er risikofor at leverandørene kanfå utfordringer med å etterkomme et krav i 2025ettersom flyplassene ikke stiller med nødvendig infrastruktur. Det er heller ikke slik forbundet forstårdet,tiltenkt sanksjonsmekanismer overfor flyplassene dersom de ikke etterkommer kravene i forordningen.

Øremerking av inntekter fra bøter til forskning og utvikling i luftfart

Forbundet ser det som positivt at inntekter fra bøter overføres fra medlemslandene til InvestEU Green Transition Investment Facility, men mener midlenebør øremerkes til forskning og utvikling i luftfartsindustrien, da denne vil være teknologikrevende.

Komplementering av Renewable Energy Directive (RED)

Kommisjonen foreslår å komplementere RED med luftfartsspesifikke tiltak som skal sørge for hurtigere igangsetting av produksjon av SAF. Forbundet er imidlertid av den oppfatning at det mangler konkrete målsetninger for innføringen av slike tiltak, for eksempel tidspunktet for når dette vil være på plass og hvordan man ser for seg fordelingen av produsert SAF. Vil det for eksempel kunne oppstå utfordringer knyttet til at andre industrier som har alternativer til SAF, allikevel skal konkurrere med luftfart om det drivstoff som blir produsert?

Det eksisterer i dag allerede en rekke plattformer hvor SAF diskuteres(ICAO, WEF, ATAG), mentil tross for dette frem har det frem til nå i liten grad resultert i en oppskalering av produksjon av bærekraftig drivstoff i stor skala. Forbundet mener derfor at det snarest bør etableresen europeisk allianse for bærekraftig drivstoff (European Sustainable Aviation Fuels Alliance) for åsikre:

  • At SAF blir tilgjengelig i tide, og i tilstrekkelig volum.-At aktører langs hele verdikjeden i bransjen er koordinert, på en slik måte at man etterlever regler for rettferdig konkurranse.
  • At insentiver og regelverk står øverst på den politiske dagsorden og på en slik måte at man er i stand til å levere på konkrete prosjekter som er viktige for EU.
  • At man identifiserer hva slags forskning og utvikling som må gjennomføres for å nå de mest ambisiøse bærekraftsmålene.
  • En mobilisering avprivat og offentlig finansiering av SAF-produksjon i hele Europa.

Avslutningsvis vil forbundet peke på at USA allerede har vedtatt svært ambisiøse mål på området, og at SAF i fremtiden vil være en begrenset vare som handles på det globale markedet. Derav er det viktig at EU sikrer egen produksjon og ikke sakker akterut og blir avhengig av leveranse av SAF fra andre deler av verden.Norsk Flygerforbund anbefaler derfor på det sterkeste at Norge involverer seg i den grad det er mulig, for både å påvirke og stimulere til et fokus på et EU og et Norge som er i stand til å produsere SAF i stor skala

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!