Skip to main content

Pris og praktisk informasjon

Hva skjer når jeg melder meg inn? 

I løpet av få dager vil du motta en bekreftelse på innmelding. Ved innmelding får du umiddelbart tilgang til fordelsprogrammet LOfavør og du blir tegnet for innboforsikring, reiseforsikring og advokatforsikring. Forsikringene kan du lese mer om under menypunktet Forsikringer. 
Husk at du kan tegne avtalegiro med forbundet. Da sikrer du at betalingene går til rett tid og at medlemskapet ditt alltid er gyldig.

Du får tilgang til å tegne Loss of License-forsikring i løpet av de første 30 dagene etter innmeldingen. 

De første tre månedene har du karantenetid på juridisk bistand fra forbundet.  

Forbundet tilbyr følgende medlemskap: 

Hovedkategorier-medlemstyper Underkategorier m/ betingelser Rettigheter* Kontigent (/mnd)*** Totalpris /mnd inkl. innboforsikring Merknad
Fullt betalende medlemmer Ordinært medlem. Medlem i én av forbundets medlemsforeninger. Alle rettigheter. 545 640
Direktemedlem. Medlem med jobb i et selskap hvor forbundet ikke har medlemsforening. Alle rettigheter. 545 640

Andre medlemmer FUF-medlem. Medlem uten flygerjobb. Begrenset juridisk støtte. ** 249 344 Flygere med CPL som jobber som task specialists eller flyteoriinstruktør kvalifiserer ikke for FUF-medlemskap. Disse blir ordinære medlemmer eller direktemedlemmer.

Pensjonistmedlem. Medlemmer i forbundet som pensjoneres fra flygerjobben eller som mister sin medical. Juridisk støtte på saker som oppsto med arbeidsgiver, før pensjon. 100 195 Får med reiseforsikring videre i medlemskapet om medlemmet hadde forsikringen på pensjonstidspunktet.

Studentmedlem Studentmedlem. Medlemmer som går modulær eller integrert utdanning for å oppnå et CPL, eller som går dronepilotutdanning. Alle rettigheter Gratis Gratis

Innboforsikring (mini) for studenter. 

Overføres til ordinært eller FUF- medlemskap etter fullført studieløp. 

Bi-medlem Bi-medlem. Primært medlem i annet forbund, men ønsker tilknytning til faglig miljø i NF. Begrenset juridisk støtte. **** Etter avtale Etter avtale

*Følger de til enhver tid gjeldende vedtekter for Norsk Flygerforbund. 

**Gis i den grad det faller innunder forbundets vedtekter og kompetanseområde. 

*** Gjenstand for endring basert på vedtak av forbundets årsmøte. 

****Juridisk bistand gis av det forbund hvor du er hovedmedlem. NF assisterer i saker etter behov eller når behov for luftfartskompetanse dersom du er bi-medlem hos oss. 

Juridisk bistand

Medlemmer i én av forbundets medlemsforeninger skal henvende seg til egen forening når de ønsker juridisk bistand. 

Første måneds kontingent må være betalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål. Saken kan ikke samtidig kjøres, eller ha vært behandlet, ved hjelp av egen privat advokat eller via en annen organisasjon du eventuelt er medlem i. 

NF yter kun saksbehandling i saker som har sin opprinnelse etter én måneds medlemskap og etter at første måneds kontingent er betalt. 

Det stilles krav om minimum tre måneders medlemskap for å kunne få fri juridisk bistand i individuelle saker. 

Før en juridisk sak tas til det norske rettssystemet vil forbundet gjennomføre en behandling på forbundsledelsesnivå eller høyere der prosessrisiko og nytteverdi av å kjøre saken kalkuleres. Her vil blant annet faktorer som prinsipiell viktighet, prosessrisiko, kostnader og andre kortsiktige og langsiktige konsekvenser vurderes. Inkludert vil være innspill og synspunkter fra den berørte i saken, eventuell forening, faglige juridiske råd og andre faglige råd. Dette skal sikre en forsvarlig bruk av fellesskapets(medlemmenes) kontingentinnbetaling og sikkerstille at ikke forbundet tar saker til retten som kan slå uheldig ut for luftfarten og forbundets medlemmer. 

Studentsaker behandles i den grad forbundet har kapasitet og ressurser til det. 

Fakturering/betaling

Husk at du kan tegne avtalegiro med forbundet. 

Som medlem betaler du fakturaer avhengig av type medlemskap og hvilken forening du tilhører. Noen foreninger har lønnstrekk, andre har direktefakturering fra forbundet. Også for forsikringer vil dette variere, da noen forsikringsavtaler blir fakturert direkte fra våre samarbeidspartnere (Loss of License forsikringer og Help Advokatforsikring).  Se faktaboksene under om hver enkelt medlemskapstype for mer informasjon. Kontakt din lokale forening dersom du ønsker å vite detaljer knyttet til lønnstrekk hos din arbeidsgiver. 

Betaler du fakturaer fra utlandet? 

Hvis du betaler fra ikke-norsk bankkonto må du selv påse at du dekker transaksjonskostnaden forbundet med betalingen. Vanlig standardinnstilling i nettbanken er satt til deling av kostnaden. Du må selv passe på at du endrer denne slik at du dekker kostnaden. Dersom forbundet belastes for transaksjonskostnader legges disse på neste faktura. 

Endre medlemskap

Får du endringer i din arbeidssituasjon som tilsier at ditt medlemskap må endres, plikter du å melde fra til forbundet så tidlig som mulig. Du kan bli etterfakturert for de kostnader forbundet påføres som følge av manglende overholdelse av denne plikten. 

Dersom du ønsker å endre medlemskap kontakter du forbundet. Husk å sette deg inn i betingelser for fakturering og betaling for den medlemskapstypen du endrer til. Se informasjon om den spesifikke medlemskapstypen du bytter til i menyboksene under. 

Utestående betalinger

Dersom du kommer i skade for å ikke betale fakturaer fra forbundet benyttes følgende rutine: 

  • Du mottar purring per e-post to ganger, med to ukers mellomrom mellom hver purring. 
  • Dersom ingen betaling er registrert to uker etter siste purring vil forbundet forsøke å gå i direkte kontakt med deg per telefon i forbindelse med at en tredje purring sendes ut. 
  • Dersom ingen betaling er registrert etter syv (7) dager varsles din forening dersom du har medlemskap i forbundet via en forening. Foreningen får syv dager på seg til å etablere kontakt. 
  • Dersom ingen kontakt er etablert etter syv dager sendes utestående fakturaer til inkasso og du innmeldes forbundets årsmøte for eksklusjon. 
Oppsigelse av medlemskap/oppsigelsestid

Ved oppsigelse av medlemskapet er oppsigelsestiden tre måneder regnet fra den 1. i måneden etter at du melder ønske om oppsigelse. Innbetalt beløp refunderes ikke. 

Du mottar en bekreftelse fra forbundet på at ønsket om oppsigelse er registrert, og det oppgis dato for siste dag av ditt medlemskap. Dagen du meldes ut mottar du en bekreftelse fra forbundet på at du er utmeldt. 

Du kan ikke meldes ut før alle fakturaer er betalt.

Ordinært medlem

Ordinært medlemskap er for deg som jobber i et selskap der ansatte er organisert av en av forbundets medlemsforeninger. Ditt medlemskap i forbundet er knyttet til medlemskapet i din lokale forening. 

Du kan ikke være medlem i forbundet uten å være medlem i den lokale foreningen.

Ved behov for støtte: Ordinære medlemmer forholder seg hovedsakelig til sin lokale forening, mens foreningen går i dialog med forbundet etter behov. 

Kontingent og forsikringer: Som ordinært medlem trekkes man hovedsakelig på lønn for medlemskontingenten til både forbund og forening. Foreningen påser at forbundet mottar sin andel av kontingenten. 

Forsikringer faktureres direkte av forbundet. 

Som medlem i en medlemsforening kan du ha tilleggsfordeler som er fremforhandlet lokalt av din forening. Vi henviser til foreningens egne informasjonskanaler for mer informasjon om dette. 

FUF-medlem

Medlemskap i Flygerutdannedes Forening (FUF) er for deg som er ferdig utdannet pilot med kommersielle sertifikater, men som ikke har flygerrelatert jobb. Dronepiloter uten en jobb som innebærer flyging av droner kvalifiserer også for medlemskap i FUF.  

  • Arbeid som lastemann, task specialist eller flyteoriinstruktør kvalifiserer ikke for medlemskap i FUF. Disse kan bli medlem som ordinært eller direktemedlem. Med flygerrelatert jobb menes et yrke der du flyr luftfartøy, inkludert yrker som flyinstruktør og dronepilot. 

Ved behov for støtte: FUF-medlemmer forholder seg hovedsakelig til FUF. Foreningen går i dialog med forbundet etter behov. 

Kontingent og forsikringer: Medlemskontingenten og forsikringer faktureres direkte av forbundet. 

Som medlem i FUF kan du ha tilleggsfordeler som er fremforhandlet lokalt av din forening. Vi henviser til foreningens egne informasjonskanaler for mer informasjon om dette. 

Direktemedlem

Direktemedlemskap er for deg som jobber i et selskap hvor det ikke finnes noen lokal forening med tilknytning til NF. Alle nye direktemedlemmer vil motta en personlig oppringing fra forbundet innen 14 dager etter innmelding. 

Ved behov for støtte: du forholder deg direkte til forbundet. 

Kontingent og forsikringer: Medlemskontingenten og forsikringer faktureres direkte av forbundet. 

Studentmedlem

Studentmedlemskap er for deg som: 

  • Går modulær eller integrert pilotutdanning med mål om å oppnå et kommersielt sertifikat. 
  • Studenter på dronepilotutdanning. 

Medlemskapet er gratis og inkluderer LOfavør innboforsikring. 

Studentmedlemmer må melde inn forventet uteksamineringsdato ved innmelding i forbundet. Dette brukes som utgangspunkt for overføring av medlemskapet til annen medlemskategori når studiene er fullført. 

Husk at du er pliktig å melde fra til forbundet straks du blir kjent av dato for fullføring av studiet.  

Modulær pilotutdanning 

Studenter på modulær pilotutdanning vil normalt gjennomgå midlertidige perioder med timebygging der det formelle båndet til skolen kan være uklart eller ikke-eksisterende. Studentmedlemmer kan fortsette sitt studentmedlemskap i slike midlertidige perioder i totalt 12 måneder, forutsatt at det gis en oppdatering til forbundet minst hver 6 måned om når man forventer perioden avsluttet For at du som student skal motta juridisk bistand gjelder følgende: 

  • Dersom det finnes en lokal studentforening, må denne vurdere om saken kan løses lokalt. Hvis dette ikke er mulig kontakter studentforeningen NF for bistand 
  • For at NF skal hjelpe juridisk må saken være ny, dvs. at den ikke kan være håndtert av andre forbund eller andre advokater tidligere. 
Pensjonistmedlem

Pensjonistmedlemskap er for deg som er medlem i forbundet, og som ønsker fortsette som medlem etter at du har pensjonert deg fra flygeryrket. Du kan også fortsette som pensjonistmedlem etter at du har avsluttet flygeryrket som følge av tap av medisinsk sertifikat og følgelig ikke lenger utøver flyging på kommersielt grunnlag. 

Som pensjonistmedlem bibeholder du retten til juridisk støtte dersom det skulle oppstå utfordringer knyttet til ditt tidligere arbeidsforhold hos den arbeidsgiver du pensjonerte deg fra. 

Forbundet anbefaler på det sterkeste at medlemmer som går av med pensjon opprettholder sitt medlemskap i forbundet gjennom overføring til pensjonistmedlemskap da det kan oppstå utfordringer knyttet til ditt tidligere arbeidsforhold. 

Ved behov for støtte: du forholder deg direkte til forbundet. 

Kontingent og forsikringer: Medlemskontingenten og forsikringer faktureres direkte av forbundet.