Støtter Luftfartstilsynets flyforbud for Airbus EC225

Det europeiske luftfartsbyrået EASA krever at Norge skal oppheve sitt flyforbud av helikoptertypen som var involvert i Turøyulukken. Norsk Flygerforbund støtter Luftfartstilsynets flyforbud for Airbus EC225.

Jo Bjørn Skatval - headshot sh

Norsk Flygerforbund støtter Luftfartstilsynets syn på at man skal være sikker på at det er trygt å fly helikoptertypen Airbus EC225 før den settes i operasjon igjen.

– Norsk Flygerforbund støtter fortsatt flyforbud frem til en fullstendig havarirapport fra Statens Havarikommisjon er publisert og eventuelle tilrådninger er fulgt opp av myndigheter, produsent og andre involverte. Vi avventer en grundig rapport fra havarikommisjonen, og forventer at deres integritet blir respektert, og at de får arbeide videre uten eksternt press, sier Jo Bjørn Skatval, leder av Flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund.

Det pågår for tiden en prosess der regjeringen skal beslutte hvorvidt Norge skal gjøre et felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner (HOFO) gjeldende for helikoptervirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Kontinentalsokkelen er unntatt fra EØS-avtalens geografiske virkeområde

– En beslutning som innfører HOFO på sokkelen vil legge til rette for at den norske luftfartsmyndigheten kan parkeres på sidelinjen, uten innsyn, kontroll og myndighet overfor helikoptervirksomheten offshore. Det betyr at de flysikkerhetsrelaterte beslutningene tas ute i Europa, og ikke her i Norge hvor spesialkompetansen sitter; hos myndigheter så vel som hos helikopteroperatører. Den aktuelle problemstillingen rundt flyforbudet for EC225 illustrerer det som kan bli dagens orden i framtiden, sier Skatval.

Helikopteroperasjoner i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet er særdeles krevende, både hva angår teknisk vedlikehold og operative forhold. Likevel har Norge de tryggeste offshore helikopteroperasjoner i verden. Flysikkerhetsarbeidet hviler på en rekke søyler.
Geografisk nærhet muliggjør tett, kontinuerlig samarbeid og oppfølging mellom myndigheter, helikopteroperatører, oljeselskaper og fagforeninger. Ekspertkompetansen, bygd opp gjennom 50 års erfaring, og den åpne samarbeids- og rapporteringskulturen mellom aktørene på alle plan, er noen av de vesentlige elementene i dette systemet.

– Hele dette sikkerhetsregimet står nå i fare for å utslettes, og erstattes med et regime det hefter stor usikkerhet ved. Norsk Flygerforbund mener det er av nasjonal betydning for Norge og for petroleumsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel å holde fast ved, og utvikle videre, det regimet vi har pr i dag. Sikkerheten er for viktig til å benyttes som politisk handelsvare, avslutter Skatval.