Skip to main content
12. oktober 2021
Foto: Jerry Zhang/UnSplash

Luftfarten trenger politikk som utvikler en robust luftfartsnæring med trygge jobber

Skrevet av: Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund

Luftfarten har vært hardt rammet av koronapandemien, og det er behov for et budsjett som bidrar til å utvikle en robust luftfartsnæring med trygge jobber og forutsigbare rammevilkår.  Den sittende regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar dessverre ikke til dette. 

Regjeringen friskmelder norsk økonomi. Men koronapandemien kaster fortsatt lange skygger over luftfarten. Mange luftfartsansatte er fortsatt arbeidsledige, og en sterkt konkurranseutsatt bransje er mer utsatt for sosial dumping og økt press på ansattes vilkår.  

- Regjeringen kaller sitt budsjettfremlegg for luftfarten «en fortsatt satsing». Vi ser ikke en satsing på en av Norges viktigste næringer, men «business as usual». Regjeringen viser manglende forståelse for at luftfarten har stått i sin verste krise, og at koronapandemien fortsatt kaster lange skygger over næringen. Vi er svært skuffet og overrasket over manglende ambisjoner og strategier for en luftfartsnæring som fortsatt sliter, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund og Elin Roverudseter i Kabinansattes Forbund.  

Bærekraftig luftfart som sikrer arbeidsplasser 

Politikk for luftfarten må være tuftet på bærekraft. Den må underbygge finansiell bærekraft, da vi trenger en næring som evner å bære sine kostnader; bidra til sosial bærekraft for å forhindre at ansatte må betale prisen for uvettig og uansvarlig konkurranse og bidra til klimamessig bærekraft ved å satse på klimatiltak og motvirke uønsket forbrukeratferd.    

- Flyselskapene sliter fortsatt økonomisk. Regjeringen har fortsatt ikke, til tross for Stortingets vedtak, kompensert flyselskapene for noen av de økonomiske tapene de har hatt. Å videreføre avgiftsfritak i flypassasjeravgiften vil avhjelpe den økonomiske situasjonen, og vi mener at regjeringen bør gå i dialog med bransjen om dette, sier Carlsen.  

- Vi er bekymret for at mange av luftfartsansatte fortsatt er langtidsledige, og at de vil gå ledige lenge. Derfor er det viktig med en politikk som ivaretar arbeidsledige. Arbeidsmarkedstiltak og kompetansehevende tiltak, som for eksempel sertifikatstøtte, vil gjøre veien tilbake til arbeid lettere for flygende personell, understreker Carlsen.  

Gjenoppbyggingen av norsk luftfart i et sterkt redusert marked må sikres gjennom ansvarlige aktører med samfunnsansvar, og ikke til virksomheter som kapitaliserer på en global krise ved å undergrave ansattes rettigheter både i arbeid og til å bli re-ansatt til arbeid.  Regjeringen bør for alle støtte- og låneordninger stille krav til flyselskapene om sosial ansvarlighet, at arbeidsplasser skal bevares og ansattes rettigheter sikres.  

Det er også vesentlig at rutetilbudet på det regionale kortbanenettet styrkes, med norske lønns- og arbeidsvilkår. Det må legges til grunn i anbudskonkurranser at praksis er at den operatøren som får kontrakten også gjennomfører flyvningene, og ikke underliggende selskap.  

Økt satsing på arbeidstakers rettigheter  

Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund er svært skuffet over at regjeringen i budsjettforslaget ikke er mer offensiv i kampen mot for arbeidstakerrettigheter og mot kreative selskapsstrukturer og sosial dumping i luftfarten.  

- Forretningsmodeller som ødelegger rettferdige konkurransevilkår og ansattes arbeids- og lønnsvilkår må bekjempes. Særlig i lys av koronaepidemien er det viktig å ha en offensiv holdning til at aktører forsøker å oppnå konkurransefordeler på bekostning av ansattes rettigheter, sier Carlsen.  

- Det er behov for en tydeliggjøring av at regjeringen vil sikre norske arbeidsplasser i luftfarten og retten til fagorganisering. Regjeringen bør også signalisere at den vil ta initiativ til regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet og at hjemmebasereglene klart definerer arbeidsgiveransvaret, sier forbundsleder Elin Roverudseter i Kabinansattes Forbund.  

Forbundene mener også at Luftfartstilsynet bør styrkes ytterligere for å kunne gjøre nødvendig tilsynsaktivitet, både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Det bør tydeliggjøres i tilsagnsbrevet til Luftfartstilsynet at utsatt tilsynsaktivitet som følge av pandemien må prioriteres.  

Statlig overtakelse av luftambulansetjenesten  

Regjeringen varsler at den den vil legge til grunn at dagens modell for drift av luftambulansetjenesten videreføres, men at det vil gjøres endringer for å sikre videreføring av arbeids- og lønnsvilkår ved eventuelle operatørbytter.  

Norsk Flygerforbund har en tydelig anbefaling om at det er nødvendig med en statlig overtakelse av luftambulansetjenesten, som innebærer at tjenesten ikke lenger skal konkurranseutsettes - og at det utredes mulige modeller for samarbeid med ideell sektor. Vi har store forventninger til at en ny regjering vil følge opp dette.  

Helikoptersikkerheten innlands må prioriteres   

- Det er alvorlig at regjeringen fortsatt ikke har ett eneste forslag til at det må rettes inn tiltak for å bedre helikoptersikkerheten for den ulykkeutsatte innlandssektoren. Vi har gjentatte ganger tatt opp vår store bekymring med myndighetene, og kommet med konkrete forslag. Dette koster svært lite i kroner og ører, og vi forventer vi at en ny regjering vil sørge for å få dette på plass, avslutter Carlsen.  

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!