Skip to main content
13. oktober 2021
Foto: Arbeiderpartiet

Jubel for retningsskifte for luftfarten

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

I Norsk Flygerforbund jubler vi for at regjeringens politikk for luftfart viser et tydelig retningsskifte. Hurdalsplattformen leverer viktige punkter for en sosial, seriøs og bærekraftig luftfart - som satsing på seriøst arbeidsliv, kampen mot sosial dumping, styrking av ansattes vilkår, konkurransekraft og klimavennlige løsninger.

- Norsk Flygerforbund er svært godt fornøyd med den nye regjeringens politikk for luftfart. Det er svært viktig for oss å ha en regjering som ser betydningen av en bærekraftig nasjonal luftfartsstrategi for næringen, som fokuserer på arbeidsplasser, konkurransevilkår og klima.  Den påtroppende regjeringen har lyttet til våre innspill om en mer seriøs og sosial, økonomisk og klimamessig bærekraftig luftfart, sier en smilende forbundsleder Yngve Carlsen.

- Norsk Flygerforbund jobbet aktivt med å forbedre flysikkerheten på innlands helikoptertjenester. At offentlige innkjøpere nå skal stille konkrete flysikkerhetskrav ved kjøp av innlands helikoptertjenester er en stor og viktig seier. Vi er også veldig glade for at regjeringen i tråd med våre anbefalinger varsler at den vil avskaffe anbud i luftambulansetjenesten, og vil starte statlig overtagelse av luftambulansetjenesten og utrede fremtidige modeller i samarbeid med ideelle aktører.  Dette vil bidra til å sikre forutsigbarhet og stabilitet i denne livsviktige tjenesten, sier Carlsen.

Norsk Flygerforbund har vært en aktiv pådriver for at sosial bærekraft i luftfart i større grad må adresseres i luftfartspolitikken, og forbundet har sammen med LO vunnet viktige seire som er viktig for medlemmene våre.    

Nestleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund, som også er Widerøe-kaptein, uttrykker også glede for regjeringens politikk for kortbanenettet.   

- Vi er takknemlige for at regjeringen gjennom sin politikk slår fast et taktskifte i arbeidet med FOT-rutene og kortbanenettet, som gir håp om at denne viktige delen av luftfarten bringes tilbake til en god standard, sier Wasland.  Vi ønsker den nye regjeringen lykke til med viktig arbeid, og gleder oss til å samarbeide om å utvikle luftfarten, avslutter Carlsen.

Dette er regjeringens politikk på luftfart: 

Norge er helt avhengig av det desentraliserte rutetilbudet for flytrafikk, noe Avinor-modellen er med på å sikre. Kortbanenettet er avgjørende for bosetting og verdiskaping i hele landet. Regjeringen vil legge til rette for et styrket flytilbud på kortbanenettet. Det er et mål å få ned utslippene fra luftfarten ved å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. Det må komme ytterligere statlige virkemidler som driver frem en mer miljøvennlig luftfart, med biodrivstoff og ny teknologi. Regjeringen vil opprettholde eksisterende lufthavnstruktur og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter/kryss-subsidiering, og mener at Avinor som hovedregel skal drive lufthavnene. 

Regjeringen vil: 

 • Videreføre og styrke Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle flyplasser i hele landet. 
 • Prioritere arbeidet med å utarbeide en nasjonal luftfartsstrategi. 
 • Bekjempe sosial dumping i luftfarten og legge til rette for seriøse aktører i bransjen. 
 • Ta initiativ til at offentlige innkjøpere skal stille konkrete flysikkerhetskrav ved kjøp av innenlands helikoptertjenester. 
 • Opprettholde et godt, desentralisert nett med kortbaneflyplasser og sørge for at disse brukes i arbeidet med elektrifisering av luftfarten, blant annet gjennom et program for teknologiutvikling. 
 • Sørge for at drifts- og beredskapstjenester ved flyplassene utføres av egne ansatte og ikke konkurranseutsettes. 
 • Skrinlegge vestre alternativ for en tredje rullebane på Gardermoen, og dermed frigjøre viktig areal. 
 • Nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn på Gardermoen. Inntil dette arbeidet er sluttført videreføres ikke planarbeid for en tredje rullebane. Utvalgets arbeid vil danne grunnlag for regjeringens konklusjon i spørsmålet om tredje rullebane. 
 • Ta initiativ til å erstatte dagens flypassasjeravgift med en avgift som har reell klimaeffekt og bedre geografisk profil, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå. 
 • At staten skal ha ansvar for FOT-rutene (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting).
 • Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene. 
 • Prioritere arbeidet med en luftfartstrategi der en legger til rette for å styrke norske aktører med norske lønns- og arbeidsvilkår, og der en samtidig får ned utslippene fra luftfarten. 
 • Sikre at ikke nasjonal skattlegging står i veien for å utvikle en levedyktig norsk luftfart som har konkurransekraft også i konkurransen med internasjonale selskap 
 • Sørge for at norske luftfartsavgifter vris over til avgifter på utslipp og i mindre grad har rene fiskale avgifter 

I regjeringserklæringen er også luftambulansen omtalt. 

 • Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.

Les hele Hurdalsplattformen her.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.