Skip to main content
15. mars 2020

Verneombud og operativt personell varsler om bekymring

Skrevet av: NF

Luftfarten påvirker, ifølge Avinor, en samlet nasjonal sysselsetting på 60.000 personer inkludert leveranser og forbruksringvirkninger. En virkning som tilsvarer 2,3 % av sysselsettingen i Norge. 

Om lag halvparten av alle reiser innenlands er yrkesreiser. Av disse er ¼ tilknyttet olje- og gassektoren. Årlige tall fra Avinor tilsier 700.000 helikopterreisende ffshore. Andre tjenester, enten for kraftindustrien eller helsevesenet, fullfører bildet av viktigheten av fly- og helikoptertjenester i det norske samfunnet.

Covid 19 og Koronakrisen gjør denne bransjen særlig utsatt. Ringvirkninger av tiltak og en sterk reduksjon i bruk av flytjenester setter luftfartsbedrifter og -ansatte under et særlig press.

Verneombudene i de operative virksomhetene uttrykker sterk bekymring for situasjonen, og sine kolleger. Vi støtter verneombudenes syn. Med det flysikkerhetsansvar våre organisasjoner har tatt på seg vil vi peke på den særegne rollen våre kolleger har i dagens situasjon. Vi er utdannet til å gjøre vårt beste i krisesituasjoner, og det er derfor viktig å oppfordre alle til å respektere rollen som sikkerhetsaktør.

Nasjonal avhengighet av et sikkert og velfungerende luftfartsmiljø gir et særlig ansvar til Regjering og luftfartsmyndigheter i dagens situasjon. Usikkerhet og diffuse tiltak vil kunne begrense en sikker og effektiv gjennomføring av vår jobb. Det vil være viktig at alle med påvirkningsmyndighet bidrar til at distraksjoner og bekymringer under vår utførelse av arbeidet holdes på et minimum. Dette vil være av avgjørende betydning for å opprettholde en sikker og effektiv luftfart, både for det operative personellet og for passasjerer, også under en Koronakrise.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.