Skip to main content
04. september 2017

Stortingsvalget 2017

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Stortingsvalget i 2017 handler om å velge side. Det handler om hvilket samfunn vi skal ha. Og det handler om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss. Norsk Flygerforbund er et partipolitisk uavhengig fagforbund, men det betyr ikke at det er likegyldig hvem som styrer landet.

For at vi skal oppnå best mulige rettigheter for våre medlemmer, trenger vi en regjering som jobber med oss. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten. 

DE VIKTIGSTE POLITISKE SAKENE FOR VÅRE MEDLEMMER 

Valget handler om å velge mellom faste eller midlertidige jobber og uforutsigbar arbeidstid. Valget står om ja eller nei til et arbeidsliv med nulltimerskontrakter, null lønn og null trygghet. Og om vi ønsker et arbeidsliv med rettferdige konkurranseforhold som sikrer anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

LOs medlemsdebatt 2016-17 “Si din mening” er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100. 000 medlemmer har deltatt i debatten, og sagt klart ifra om hvilket arbeidsliv de vil ha. Norsk Flygerforbunds medlemmer var svært aktive i LOs medlemsdebatt, og dette er de fem viktigste politiske sakene for våre medlemmer:

 • Kjempe mot sosial dumping
 • Ja til faste stillinger
 • Mot salg av fellesskapets ressurser
 • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
 • Bekjempe privatisering og konkurranseutsetting.

LO-medlemmenes krav, sammen med vedtakene på LO-kongressen i mai, er grunnlaget for 57 spørsmål LO har stilt til de politiske partiene foran årets stortingsvalg.

Her kan du lese hva partiene svarer på LOs viktigste saker: http://www.lo.no/Documents/Valg2017/Hva_mener_partiene_2017.pdf

HVA PARTIENE MENER OM LUFTFART

Norsk Flygerforbund har det siste året jobbet overfor de norske politiske partiene i forbindelse med utviklingen av deres partiprogrammer. Luftfartspolitiske saker vi har fokusert på overfor de politiske partiene er: utvikling av en nasjonal luftfartsstrategi, sosial dumping og rettferdige konkurranseforhold og lønns- og ansettelsesvilkår i luftfarten, en bærekraftig utvikling – og nasjonal kontroll med luftambulansetjenesten og offshore helikoptertransport.

Vi har gjennomgått partienes programmer. Nedenfor kan du lese hva partiene mener om luftfart.

Arbeiderpartiet

Vi flyr oftere enn før, og luftfarten blir mer internasjonal. Dette skaper store utfordringer for klimaet, men også for flyselskaper og deres ansatte i en bransje med tøff konkurranse. Vi vil ha en luftfartspolitikk som tar vare på arbeidstakernes rettigheter, og som stimulerer til en rask utvikling av ny teknologi og innføring av fornybart drivstoff.

Arbeiderpartiet vil:

 • Utforme en helhetlig luftfartsstrategi for Norge i en egen stortingsmelding
 • Sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i bransjen:
  • Sørge for et regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet
  • Arbeide for tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret
  • Hindre bruk av bekvemmelighetsflagg ved å arbeide for lovgivning som hindrer at selskaper kan etablere seg med flere Air Operating Certificate (AOC) i ett eller flere land
  • At det ikke skal være mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk
  • Legge til rette for en fagutdanning av kabinpersonale og offentlige investeringer i et utdanningssystem for blant annet å unngå «pay to fly»
 • Øke klimavennligheten:
  • Bidra til at EU får et lovverk for luftfarten som gir insentiver for å kutte CO2- utslipp og sørger for at europeiske selskaper er konkurransedyktige
  • Bidra med insentiver for rask innfasing av bærekraftig biodrivstoff
 • Beholde Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle lufthavnene i hele landet
 • Sikre nasjonal kontroll med samfunnskritiske områder som luftambulansetjenesten og helikoptertransporten på norsk kontinentalsokkel gjennom krav om norsk driftstillatelse for operatører av disse tjenestene
 • Ikke innføre felleseuropeisk regelverk for helikopter offshore (HOFO)
 • Sikre et godt transporttilbud på de regionale flyrutene som legges ut på anbud, og at tidstabeller på anbudsruter skal sendes på høring før de iverksettes
 • Erstatte dagens flypassasjeravgift med avgift som har reell klimaeffekt, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå
 • Sikre en sikker integrering av droner/ubemannede luftfartøy i norsk luftfart i fritids- og næringsøyemed

Høyre

En god og desentralisert flyplasstruktur 
- Høyres mål er å sikre et godt flyplasstilbud i hele landet og gode rammevilkår for å opprettholde sysselsetting og bosetning. 
Høyre vil arbeide for en mest mulig sikker og effektiv luftfart. Oppgraderte flyplasser og rullebaner og en sunn konkurranse innen tårntjenester og flynavigasjon vil sikre passasjerene mer stabile, forutsigbare og kostnadseffektive tjenester. Lufthavnene utgjør en viktig infrastruktur i Norge, og en rekke lufthavner er under utvikling. Høyre mener staten skal stille tydelige krav og være en langsiktig og forutsigbar eier av Avinor, samt gi selskapet rammevilkår for å gjennomføre disse investeringene. Flere steder i landet er det luftfarten som utgjør kollektivtrafikken for å frakte folk over lengre avstander. Gode flyplasser over hele landet er viktig for å opprettholde sysselsetting og bosetning og binde flere bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen.

Høyre vil:

 • Sikre at Avinor og de ikke-statlige flyplassene har forutsigbare betingelser for å gjennomføre nødvendige utbygginger i lufttransporten.
 • Sikre en god og desentralisert flyplasstruktur som grunnlag for et godt flyrutetilbud i hele landet.
 • Sikre fortsatt god konkurranse i luftfarten gjennom forutsigbare rammevilkår for både statlige og ikke-statlige flyplasser.
 • Øke omsetningspåbudet for bærekraftig biodrivstoff i flydrivstoff og legge til rette for andre miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten.
 • Fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt.
 • Vurdere en fast gjennomgående bagasjehåndtering på Gardermoen og andre norske 
flyplasser etter endt prøveordning på Gardermoen.

Senterpartiet 

Senterpartiet vil legge til rette for et styrket flyrutetilbud på Vestlandet og i Nord-Norge. Disse landsdelene har ikke et tidseffektivt togtilbud. Det er et mål for Senterpartiet å få ned utslippene fra luftfarten ved å bruke avgifter til å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. Det må også komme ytterligere statlige incentiver som driver fram en mer miljøvennlig luftfart.

Senterpartiet vil opprettholde Norges store nett av lufthavner og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter/kryss-subsidiering, og mener at det er Avinor som hovedregel skal drive lufthavner i Norge.

Senterpartiet vil:

 • Sikre finansieringen av kortbanenettet.
 • Styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene og holde fast ved ordningen med statlige rutekjøp i luftfarten.
 • Bidra til bedre rammevilkår for regionale flyplasser som ikke er en del av Avinor-systemet.
 • Videreutvikle biodrivstoffsatsingen som Avinor har startet.
 • Gå mot en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Fremskrittspartiet

Over lengre strekninger er fly alle andre transportmidler overlegent. Det må derfor være en hovedoppgave å sikre befolkningen et best mulig tilbud innen flytransporten til rimeligst mulig pris.

Staten bør legge til rette for friest mulig konkurranse for utvikling, drift og vedlikehold av flyplassene. Dagens løsning med Avinor AS som en statlig monopolinstitusjon med indirekte beskatning av innbyggerne, og store utfordringer knyttet til omstilling og endring, er ikke tilfredsstillende. Staten bør legge til rette for konkurranse om kontrakter for drift, vedlikehold og utvikling av våre flyplasser, med veldefinerte kvalitets- og sikkerhetskrav. Staten bør vurdere et bredt spekter av modeller og former for avvikling av Avinor som monopolinstitusjon på området. Den beste modellen som innebærer oppløsning av dagens Avinor, og som ivaretar god sikkerhet og kvalitet, bør velges.

Det regionale kortbanenettet har spilt en avgjørende rolle for utvikling i Norge og har bidratt til at innbyggerne over hele landet har fått et flytilbud. Stadige endringer og forbedringer av den øvrige infrastrukturen har ført til at reisetid til/fra og mellom lufthavner har blitt stadig kortere. Det må derfor vurderes om tilbudet i deler av landet kan styrkes ved at lufthavner slås sammen og utvides, og at man derigjennom får økt passasjertrafikk, flere destinasjoner, økte frekvenser, lavere priser, økt konkurranse og lavere offentlige rutekjøp.

Fremskrittspartiet vil innføre en ordning der staten sine kostnader til rutekjøp på det regionale nettet over 50 år kan brukes til å finansiere annen infrastruktur, som for eksempel veier, der en lufthavn blir nedlagt, etter modell fra ferjeavløsningsordningen.

Fremskrittspartiet vil:

 •  åpne for private flyplasser og fremme konkurranse mellom flyplasser der hvor dette er mulig
 •  stimulere til lokal deltakelse i eierskap og drift
 •  at Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten 
legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området
 •  at den norske staten avvikler sitt eierskap i SAS

Kristelig folkeparti

Luftfarten spiller en viktig rolle, og flytrafikken er sentral i et velfungerende samfunn. Luftfarten er en del av kollektivtransporten i Norge og er avgjørende for effektiv mobilitet i og utenfor landets grenser. Avinors samfunnsoppdrag skal være å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjenester. Luftfarten skal tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem med god tilkomst for alle.

Norge er et langstrakt land, og flyrutene er en viktig del av kollektivtilbudet, ikke minst i Distrikts-Norge. Kortbanenettet skal fortsatt være viktig i norsk samferdselspolitikk. Luftarten må ta sin del av ansvaret for å få ned klimautslippene. Tiltak som reduserer drivstoffbruken, er bra for luftfartens økonomiske bærekraft, samtidig som det sparer miljøet for utslipp. Den teknologiske utviklingen vil over tid legge grunnlag for en kapasitetssterk luftfartsbransje, som er tilpasset nye markedsbehov, samtidig som miljøhensyn ivaretas. Økt bruk av bærekraftig biodrivstoff er et fremtidsrettet virkemiddel for å få ned utslippene fra luftfarten. Denne utviklingen må stimuleres. KrF vil sørge for at produksjon av bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart intensiveres. Målet er at all innenlands luftfart skal ha minimum 50 prosent innblanding av bærekraftig biodrivstoff innen 2030.

Venstre

Luftfarten står for en betydelig del av klimautslippene, og det må en omlegging til for å få redusert utslippene. Venstre vil stille krav om at luftfarten tar i bruk den beste tilgjengelige teknologien for å redusere utslippene. Venstre mener også at klimahensyn må ligge til grunn før det eventuelt blir bestemt at nye rullebaner skal bygges. Venstre sier nei til utbygging av rullebane 3 på Oslo Lufthavn Gardermoen og rullebane 2 på Bergen Lufthavn Flesland.

Venstre vil:

 • arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp
 • innføre samme CO2-avgift på luftfart til utlandet som det er på flyreiser innenlands
 • bruke avgiftssystemet for å stimulere til å legge om til en mer miljøvennlig luftfart
 • stille krav om utslippskutt for luftfarten nasjonalt, i tråd med målene i den globale klimaavtalen
 • legge til rette for økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff
 • ha full gjennomgang av anbudssystemet for kortbanenettet for å sikre gode tilbud i distriktene
  • for å stimulere til å legge om til en mer miljøvennlig luftfart
  • stille krav om utslippskutt for luftfarten nasjonalt, i tråd med målene i den globale klimaavtalen
  • legge til rette for økt produksjon og bruk av bærekraf- tig biodrivstoff
  • ha full gjennomgang av anbudssystemet for kortbane- nettet for å sikre gode tilbud i distriktene

Sosialistisk Venstreparti

 • Øke utbyttet fra Avinor. Vi vil endre Avinors finansieringsmodell slik at investeringer må behandles politisk. Mer av samfunnets investeringer må gå til jernbane i stedet for flytrafikk
 • Redusere flytrafikken. Vi går mot kapasitetsutvidelse på flyplassene ved de store byene
 • Ivareta kortbanenettet for fly i distrikter der tog ikke er et alternativ og avstandene er lange
 • Avskaffe tax-freeordningen. Kortbanenettet må sikres statlig finansiering.

Miljøpartiet De Grønne

Flytrafikken vokser raskt og bidrar til store CO2-utslipp. De Grønne vil bygge ut jern- banen og på den måten redusere behovet for flyreiser. Samtidig vil vi jobbe aktivt for å redusere utslippene fra flytrafikken. De Grønne mener flytrafikkens kostnader må dekkes gjennom billettprisene, ikke subsidieres ved sprit- og tobakksalg gjennom taxfree-ordningen.

De Grønne vil:

 • Redusere trafikken på norske flyplasser med 30 prosent innen 2030.
 • Øke miljøavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til alternative reisemåter, og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger.
 • Gå mot kapasitetsutvidelse på norske flyplasser.
 • Avvikle ordningen med taxfreesalg på flyplasser.
 • Stimulere til bruk av fornybart drivstoff i flytrafikken.
 • Redusere karbonutslipp ved å stille krav om mer effektive ned- og oppstigningsprosedyrer.
 • Starte en mulighetsstudie av utslippsfri lufttransport, spesielt med henblikk på regioner hvor annen transport ikke er tilgjengelig i dag
 • Arbeide for at all flytrafikk inkluderes i nasjonale og internasjonale klimaregnskap.
 • Øke miljøavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til alternative reisemåter, og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger.
 • Redusere flytrafikken ved å bygge ut gode alternative kollektivløsninger og stanseplaner om utbygging av nye rullebaner.

Rødt

 • Ingen bygging av rullebane nr. 3 på Gardermoen.
 • Reduksjon av flytrafikk mellom de største byene i Sør-Norge gjennom bygging av høyhastighetsbaner
 • Avinor skal tilbakeføres til å være en statlig etat der utbygginger vedtas i Stortinget og finansieres over statsbudsjettet. Kapasitetsutvidelse av flyplasser skal være unntaksløsninger.

BRUK STEMMERETTEN

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten ved stortingsvalget 11. september 2017. Husk at du kan forhåndsstemme til 8. september.

Godt valg!

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.