Skip to main content
06. oktober 2016

Statsbudsjettet 2017: Skuffende lave ambisjoner for norsk luftfart

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

I regjeringens forslag til statsbudsjett bevilges det totalt 1276 milliarder kroner. 1,1 millarder kroner blir bevilget til luftfartsformål, som er omtrent det samme nivået som i 2016. Norsk Flygerforbund mener at regjeringen har skuffende lave ambisjoner for utviklingen av norsk luftfart. 

Regjeringen foreslår drøyt 1,1 milliarder kroner til luftfartsformål.  Samferedsel er budsjettvinneren, men bevilgningen til luftfart står på stedet hvil, med en videreføring av nivået i vedtatt budsjett 2016. Av dette går 815 millioner kroner til kjøp av flytransport i distriktene, mens 29 millioner kroner er foreslått til tilskudd til ikke-statlige flyplasser. 220,4 millioner kroner er foreslått til Luftfartstilsynet, og nær 67 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.

– Det er skuffende at regjeringen ikke har større ambisjoner for hvordan norsk luftfartsnæring skal utvikles. Norsk Flygerforbund har flere ganger etterlyst en helhetlig luftfartsstrategi for Norge, som peker ut retning, ivaretar sikkerhet, sikrer gode arbeidsforhold og like konkurransebetingelser. Luftfarten er global og krever styrket internasjonalt samarbeid. Flere av utfordringene som regjeringen peker på i forslaget til statsbudsjettet vil kunne løses med større forutsigbarhet dersom Norge får på plass en strategi for norsk luftfart, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– Regjeringen peker på utfordringer med endrede selskapsstrukturer i luftfarten. Dette har store konsekvenser for ansatte, men vi ser ingen satsing i statsbudsjettet på tiltak som skal styrke ansattes arbeids- og lønnsforhold i en bransje som blir stadig mer globalisert, sier Carlsen.

Omtrent 75 prosent av bevilgningene til luftfartsformål går til kjøp av flytransport i distriktene. Regjeringen sier at den gjennom  utlysingen av konkurranse om drift av regionale flyruter i Nord-Norge vil sikrer  godt tilbud til flypassasjerene. Norsk Flygerforbund forutsetter at konkurranseutsettingen av regionale flyruter ikke går utover flysikkerheten.

For lite ressurser til Luftfartstilsynet

Det foreslås 220, 4 millioner kroner til Luftfartstilsynet, som er omtrent det samme som ble bevilget i 2016. Luftfartstilsynet som blant annet har flysikkerhet som sitt ansvarsområde, hevder at sikkerhetsnivået i norsk luftfart er tilfredsstillende. I 2015 ble det innenfor noen områder gjennomført færre tilsyn enn opprinnelig planlagt, men tilsynet har informert om at sikkerhetsnivået i norsk luftfart er tilfredsstillende.

– Vi er bekymret for om Luftfartstilsynet har de nødvendige ressurser som trengs for å kunne gjennomføre sine kjerneoppgaver, sier Carlsen.

Det er særlig bekymringsfullt at Luftfartstilsynet selv peker på at oppgaver ikke gjennomføres grunnet mye og ressurskrevende arbeid, som i tilfellet adgangskontroll av flyvende personell fra tredjeland. Adgangskontroll er en av Luftfartstilsynet kjerneoppgaver, og regjeringen må sørge for at Luftfartstilsynet tilføres nødvendige ressurser til å kunne ivareta dette viktige sikkerhetsarbeidet.

Norsk Flygerforbund synes det er positivt at Luftfartstilsynet i 2017 skal prioritere tiltak for å øke sikkerheten innen helikoptervirksomhet. Samferdselsdepartementet varsler at det skal legges vekt på formidling av flysikkerhet gjennom Flysikkerhetsforum for operatører av innlands helikopter, og tilsynsvirksomheten skal økes. Også innsatsen på området offshore helikopter skal styrkes. Sikkerhetsarbeidet skal foregå i nært samarbeid med alle aktørene innen bransjen og målet er å heve sikkerhetsnivået ytterligere.

Yngve Carlsen sier at for å ivareta  sikkerheten innenfor helikoptervirksomheten offshore må det fortsatt stilles krav til operatører om norsk driftstillatelse (AOC), som vil sikre fortsatt nasjonal  tilsynskontroll. Den norske regjeringen bør ikke innføre felleseuropeisk regelverk for offshore helikopter.

Klimasatsingen må styrkes

Norsk Flygerforbund mener klimasatsingen må styrkes, og vi vil samarbeide med flere aktører om å redusere klimautslipp fra flytrafikken. Vi støtter også opp om internasjonale målsettinger om karbonnøytral vekst i internasjonal luftfart fra 2020.

– Norge og Gardermoen var først i verden til å gjennomføre flygninger med jet biodrivstoff. Dette arbeidet må støttes og videreutvikles med en sterkere og mer målrettet satsing, sier Carlsen.

– Flypassasjeravgiften som ble innført tidligere i år ble innført under påskudd av å være en mijøavgift. Norsk Flygerforbund var imot innføring av avgiften, men når den så ble vedtatt innført skulle vi gjerne sett at den ble brukt mer målrettet til miløtiltak innen luftfartsområdet, som eksempelvis til satsing på biodrivstoff, avslutter Carlsen.

LO Luftfart, som Norsk Flygerforbund er en del av, er Norges største sammenslutning for luftfart på arbeidstakersiden.  Gjennom LO Luftfart vil forbundet jobbe videre for å utvikle luftfartsnæringen, jobbe for gode og ryddige arbeids- og lønnsforhold og sikre rettferdig konkurranse.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.