Skip to main content
29. august 2022

Stadige GPS-forstyrrelser og mottiltak

Bortfall av satellittnavigasjon (GNSS) er en vedvarende trussel som krever robust flysikring. Luftfarten skal være godt skodd i dag, men dette er en utfordring som må følges opp langsiktig mens GNSS blir stadig viktigere.

FSIK har hatt fokus på GNSS i luftfarten i noen år, og temaet vil bli mer aktuelt mens vi nærmer oss måldato for full overgang til PBN i juni 2030 (iht. krav og tidsplan i EUs PBN-forordning). Forstyrrelser av GPS-signaler i ulike områder og høyder er en vedvarende trussel mot effektivitet/regularitet og potensielt sikkerhet, og FSIK mener luftfarten og samfunnet må være godt forberedt på mer av dette i fremtiden. PBN-forordningen stiller krav om videreføring av minimumsnettverk av bakkebaserte navigasjonshjelpemidler osv. for sikring av trafikk ved bortfall av GNSS, og Avinor har utarbeidet en grundig plan for hvilke anlegg som skal stå og hvilke som foreslås nedlagt som del av overgangen til PBN. FSIK er i langsiktig dialog med Avinor, Luftfartstilsynet, ECA/IFALPA og andre aktører om PBN/GNSS og flysikring, og opplever at alle parter tar saken på alvor.

For å avbøte gjentatte forstyrrelser over særlig Øst-Finnmark har Avinor bl.a. planer om utbygging av DME/DME i regionen for alternativ områdenavigasjon. Luftfartens behov samt foreslåtte endringer av infrastrukturen for navigasjon er en viktig del av dialogen mellom Avinor, tilsynet og berørte parter som flyselskapene og NF. Per i dag er dessuten ulike operatører variabelt utrustet med treghetsnavigasjon (IRS/INS), som er en stor fordel for alternativ posisjonsbestemmelse og navigasjon. Det kan komme ytterligere krav om dette i fremtiden.

Det er også viktig med oppmerksomhet mot "lokale" GPS-forstyrrelser i lavere høyde som ofte skyldes ulovlig bruk av mobile jammere i noen kjøretøy. Dette er særlig en utfordring for luftambulansehelikoptre og deres evne til å utføre oppdrag så effektivt som mulig.

Crew må rapportere GPS-forstyrrelser ved hvert tilfelle, primært direkte via radio til aktuell ATS-enhet og iht. operatørens rutiner. Riktig varsling via NOTAM er ofte avhengig av rapportering. Bortfall skal rapporteres selv om det allerede eksisterer NOTAM for det aktuelle området.        

Se også tidligere utgaver av Cockpit Forum og artikler på flyger.no for mer informasjon.

Les mer i Dagbladets artikkel om russiske støyangrep om Norge

Siste nyheter:

28. september 2023

I Brussel med FTL-ekspertene

Tillitsvalgte har sikret seg enda mer kunnskap om EASAs arbeidstidsbestemmelser denne uken.

26. september 2023

Ny bulletin fra ICAO om høydemålerinnstilling

Flere hendelser den siste tiden gjør at ICAO nå utsteder en sikkerhetsbulletin om høydemålerinnstilling.

17. september 2023

Norsk Flygerforbund satser på fremtidens luftfart!

En luftfart som bidrar til samfunnsøkonomien bygges best med kunnskapsrikt operativt personell som er engasjert i problemstillingene.