Skip to main content
05. mai 2017

Luftfart på agendaen i Stortinget

Skrevet av: Marie Wallentin

Norsk Flygerforbund stilte sammen med LO og flere andre LO-forbund til høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP).

LO mener overordnet at den samlede satsingen på samferdsel i forslaget til ny Nasjonal transportplan er god. Samtidig mener organisasjonen at noen prosjekter bør komme tidligere i perioden, og ikke skyves til sist i perioden. LO etterlyste også en større klimasatsing i NTP.

Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær i Norsk Flygerforbund, redegjorde for LOs synspunkter på luftfart i NTP.

– LO og Norsk Flygerforbund har gjentatte ganger uttrykt at det stort behov for en nasjonal luftfartstrategi som legger grunnlaget for økt verdiskaping, sysselsetting og vekst i norsk luftfartsnæring. Regjeringen har varslet at den vil legge frem en luftfartstrategi, og det er positivt at dette arbeidet nå ser ut til å komme i gang til høsten. Det har imidlertid tatt tid, og vi er utålmodige, sier Sporsem.

Unngå fragmentering av luftfarten
I sammenheng med en nasjonal luftfartstrategi viser hun til forslaget om å overføre ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene.

– Vi mener at dette vil føre til en fragmentering av luftfartspolitikken, og vil bidra til en enda mindre helhetstenkning. En mer helhetlig luftfartspolitikk er nettopp det vi ønsker å oppnå med en nasjonal strategi. Det var nettopp ulik prioritering i kommunene som var argumentene for at staten skulle overta kortbaneflyplassene i 1997. Dette har medført at vi i dag har en god og lik standard på disse flyplassene, på linje med resten av nettet som Avinor har ansvar for, sier hun.

– Veksten i norsk luftfart har gjennom mange år vært betydelig, og prognosene tilsier at veksten vil fortsette. Avinors beregninger og anslag vedrørende utviklingen i antall flypassasjerer har hittil vært langt unna den faktiske utviklingen. Dette har medført at kapasitetsproblemene har kommet raskere enn ventet. LO har lenge ment at det er nødvendig å båndlegge arealer til en 3. rullebane på Gardermoen, og støtter forslaget om at Stortinget gir sin tilslutning til at denne prosessen nå kan starte opp, sier Sporsem.

LO støtter visjonen om, og er en pådriver for, at det ikke skal forekomme drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Flysikkerheten må være prioritet nummer én i norsk luftfart.

I høringen pekte Sporsem også på utfordringer knyttet til anbudssystemet for kjøp av innenlandske flyruter (FoT-ruter). Det er ingen krav som sikrer at alle passasjerer får et tilbud om gjennomgående reiser og gjennomgående bagasje, og det stilles svake krav til transportstandard i enkelte regioner. Relativt korte anbudsperioder er en utfordring for både ansatte og flyselskapene, og LO mener at anbudsperiodene bør være lengre.

I sine innspill til transportkomiteen påpeker også LO viktigheten av at tilskuddene til ny lufthavn i Bodø og i Mo i Rana følges opp og ikke endres slik at Avinor må ta dette over drift. Dette vil sette Avinormodellen under unødig press.

Avinor bør levere flysikringstjenester
I 2014 ble flysikringsvirksomheten i Avinor skilt ut i et eget datterselskap, Avinor Flysikring. Selskapet er utpekt som nasjonal yter av flysikringstjenester for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2024. I NTP sier regjeringen at den vil effektivisere flysikringstjenestene gjennom konkurranseutsetting av tårn- og innflygingstjenester.

– LO er fremdeles av den oppfatning at Avinor AS skal levere flysikringstjenester både til sivil og militær luftfart, og at disse tjenestene ikke egner seg for konkurranseutsetting. Flysikringstjenesten ivaretar dagens sikkerhetsnivå, dagens høye nivå på leveringssikkerhet og regularitet og forsvarets nasjonale og beredskapsmessige behov, sier Sporsem.

Sporsem trekker også frem at regjeringen i NTP legger vekt på digitalisering, og at LO og Norsk Flygerforbund er positive til tiltak som kan forbedre effektiviteten og kvaliteten på luftfartstjenester.

Produksjonsanlegg for biodrivstoff
Luftfarten er lite arealkrevende og medfører små naturmessige inngrep. I tillegg er moderne fly mer miljøvennlig både med hensyn til utslipp og støy. Innen 2030, eller utgangen av denne planperioden, så skal minst 30% av drivstoff til innenriks og utenriks luftfart være biodrivstoff.

LO mener at det er viktig at det legges til rette for at det etableres produksjonsanlegg med tilstrekkelig produksjonsvolum i nær tilknytning til de største lufthavnene. Det bør legges til rette for elektrifisering av bakkeutstyr og kjøretøy på lufthavnene.

I NTP er også dronevirksomhet i Norge nevnt. LO og Norsk Flygerforbund er opptatt av denne delen av luftfarten, og mener at det må sikres en sikker integrering av droner i norsk luftfart, både i fritids- og næringsøyemed, og at dette i likhet med den øvrige luftfarten gjøres gjennom felleseuropeiske reguleringer.

Luftfarten må videreutvikles
LO og Norsk Flygerforbund er opptatt av luftfartens betydning i det nasjonale transportsystemet.

– Luftfarten yter viktige samfunnsbidrag og står for stor verdiskapning i form av skatter og avgifter, og bidrar samtidig med et betydelig antall arbeidsplasser. Det finnes i dag ingen reelle alternativer til store deler av norsk luftfart, og med den forventede utviklingen i en mer bærekraftig retning, mener LO at forholdene ligger godt til rette for en videreutvikling av luftfartens rolle i transportsystemet, avslutter Sporsem.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.