Skip to main content
12. april 2020

FAQ – Spørsmål og svar i forbindelse med koronasituasjonen

Skrevet av: NF

Norsk Flygerforbund følger løpende utviklingen knyttet til koronaviruset i Norge og internasjonalt. Vi jobber for deg, og har derfor samlet opp viktig informasjon rundt problemstillinger ifm. koronakrisen. Vi anbefaler at du leser dette, før du evt. tar kontakt. Benytt Ctrl+F (PC) / Command+F (Mac) og skriv inn søkeordet i søkeboksen ifm. det du lurer på.

Du kan nå oss som normalt
Vi er som normalt tilgjengelig, men vi ber dere av hensyn til smittefaren kontakte oss på telefon, e-post, eller andre digitale løsninger, og ikke ved å møte opp på kontoret. Her er link til vår kontaktinformasjon: https://flyger.no/?page_id=1014

Spørsmål og svar om korona i arbeidslivet, LO advokatene svarer:

http://communicatoremail.com/I8sW2QBPgqhqQK0KrSqtNe1XxbudrrPd4kXMIql0XSs/WebView.aspx

LO advokatenes facebook gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb. med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett og personvern mm. https://www.facebook.com/groups/350363845618967/

Ved varsel om permittering

Mange av dere har fått varsel om permittering, og det er svært viktig at du sender søknad om dagpenger ved permittering med en gang siden du tidligst får innvilget dagpenger fra søknadstidspunktet. Søknadsskjema og dokumentasjon som skal vedlegges finnes her

Det kan være lurt å midlertidig endre inntekten hos skatteetaten, slik at man får et litt lavere skattetrekk for en periode.

Kan varselfristen være flytende?

Det kan ikke gis permitteringsvarsel med flytende varslingsfrist. Arbeidsplikten opphører ved utløpet av varslingsfristen. Er det gitt feil varsel/varslingsfrist kan man be bedriften utstede nytt varsel med ny (klar) varslingsfrist og permitteringstidspunkt. Om bedriften er uenig må uenighet protokolleres og evt. lønnskrav fremmes i etterkant. Det kan vises til Arbeidsrettens dom ARD 1985-132 der kravet til varselets innhold nærmere presisert: «Det som der kreves, er etter ordlyden at det gis et «varsel». Men dette inngår som en del av bestemmelsen om varselsfristens lengde, i dette tilfelle 14 dager. Slik Arbeidsretten ser det, må den naturlige forståelse av uttrykket da være at det skal gis en definitiv meddelelse om at permittering vil bli iverksatt. En ubestemt meddelelse om at permitteringer kan komme på tale, uten at det konkret angis hvem dette gjelder for, gir ikke arbeidstagerne den samme mulighet til å innrette seg. Fristreglenes funksjon vil derved ikke bli ivaretatt fullt ut dersom permitteringer etter en slik ubestemt meddelelse kan iverksettes med kortere frister enn de § 14 selv gir anvisning på.» Et varsel om at permitteringer kan bli aktuelt, er ikke gyldig som ordinært permitteringsvarsel.

Jeg skal søke om dagpenger. Hvilken periode setter jeg inn under arbeidsgivers lønnsplikt ?

Det er vedtatt at arbeidsgivers lønnspliktperiode er på to dager, og deretter at staten tar de resterende 18 dager, slik at du totalt er sikret full lønn (opptil 6G) i 20 dager fra varslingsperioden er over og permitteringen er iverksatt. Lønnspliktperioden er derfor to dager fra du blir permittert.

Hvordan fyller jeg ut meldekortet ?

NF har via NAV og ASD fått vår antagelse bekreftet, og vi tolker svaret slik:

For våre medlemmer som har 100 % stilling ordinært og er:

100% permittert:

 • 0 timer
 • Ekstra arbeidsdag (tilbakekalt) 7,5 timer (hvis du ikke har dagsats hos arbeidsgiver, før reelt antall timer)*

62% permittert (14,25t per uke jobb = 38%):

 • Uke 1, 2 og 3:                                            14 t
 • Uke 4:                                                         15t
 • Ekstra arbeidsdag (tilbakekalt)             7,5t (hvis du ikke har dagsats hos arbeidsgiver, reelt antall timer)*

Permittert i annen prosentsats:

 • Beregne ut ifra 37,5 timer per uke, ellers som over.
 • For eksempel 50% er 17,5 timer arbeid per uke.

For våre medlemmer som har deltid som ordinær stilling og er:

Delvis/helt permittert:

Som over, men uken skal i henhold til NAV regnes om. En tilbakekallingsdag bør da også regnes om: «Prosentstillinger; dersom du jobber i en fast prosentandel skal den omregnes til timer. 100 prosent stilling utgjør som hovedregel 37,5 timer.»

* Det er ikke 100% prosent korrekt at man skriver 7,5 timer for en arbeidsdag da dette er avhengig av arbeidsdager per måned, og antall dager per år dagsatsen er beregnet på, men vi mener dette er den enkle måten, uansett antar vi at dagsatsen er høyere enn dagpenger og at den enkelte kommer positivt ut både økonomisk og på andre måter ved å jobbe. Husk den enkelte er ansvarlig for korrekte meldekort.

Forskudd på dagpenger

Du kan søke om forskudd på dagpenger her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rett-til-dagpenger-ved-permittering-i-pasken/id2694572/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2023.03.2020-15:19&utm_content=Arbeidsliv

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

Endringene er vedtatt og trer i kraft fra 20.03.2020.

Full gjennomgang finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-endringene-i-permitterings–og-dagpengeregelverket/id2694346/

Oppsummert:

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20.
 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte.
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Har krisepakken vedtatt 20. Mars tilbakevirkende kraft på arbeidstakere permittert før denne datoen ?

Endringene i krisepakken gjelder med virkning fra 20. mars. Men endringene får delvis virkning tilbake i tid, i den forstand at arbeidsgiver som allerede har betalt to eller flere dager før 20. mars 2020, slipper flere dager med lønnsplikt.

Nav innfører digital løsning for sosialhjelp i hele landet https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/70GWLv/innfoerer-digital-loesning-for-sosialhjelp-i-hele-landet

Permittering, mammaperm/pappaperm og foreldrepenger

Foreldrepenger beregnes vanligvis ut ifra gjennomsnittsinntekt siste tre kalendermåneder før foreldrepermisjonen begynner. Mer om dette her;

https://familie.nav.no/om-foreldrepenger

Foreldrepenger til en foreldrepermisjon påbegynt under permittering følger imidlertid dagpengereglene i Folketrygdloven 14-7 første ledd, jf § 8-49(i samme lov).

For kvinner gjelder en gunstigere regel, jf § 14-7 tredje ledd. Loven finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_6-1-2#%C2%A714-5

Midlertidige arbeidsoppdrag – tilbakekalt av arbeidsgiver eller tilbudt jobb hos annen arbeidsgiver?

Lønnspliktperioden forskyves hvis du jobber hos arbeidsgiveren din som har permittert deg eller hvis du uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, avspasering eller lignende. Dette må du registrere når du leverer meldekort. NAV beskriver dette her: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert#chapter-2

Jeg er permittert fra min jobb. Kan jeg jobbe for en annen arbeidsgiver mens jeg er permittert?

Det kan du så lenge jobben hos din nye arbeidsgiver ikke er i konkurranse med din arbeidsgiver (ansettelsesforholdet er fortsatt i behold, selv om du er permittert). Men du kan selvsagt alltid spørre din arbeidsgiver om det er ok. Vær oppmerksom på at du har plikt til å komme tilbake til jobben du er permittert fra når permitteringen avsluttes. Dette kan også skje underveis, om grunnlaget for permitteringen bortfaller. I så fall må du komme tilbake på kort varsel, og det bør du gjøre den andre arbeidsgiver oppmerksom på.

Du må fylle ut meldekort hver 14 dag for å motta dagpenger.
For at utregning og utbetaling av dagpenger skal bli korrekt er det svært viktig at du overholder frister for utfylling av meldekort. Påse at du fyller ut i henhold til NAVs beskrivelser. Dette dreier seg blant annet om å melde fra om hvilke dager du går i ferie, eller hvis du blir tilbakekalt til midlertidige arbeidsoppdrag fra arbeidsgiver. NAV beskriver utfylling av meldekort her:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/meldekort-hvordan-gjor-du-det/slik-fyller-du-ut-meldekortet-dagpenger

Arbeidstakere i skift-/turnusarbeid

Dersom du arbeider skift/turnus, skal du føre opp gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid, regnet som et snitt av hele skift/turnusperioden. Ekstra arbeid i tillegg til turnusarbeidet føres i de uker arbeidet utføres. Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid finner du ved å dele antall arbeidstimer totalt i turnusperioden på antall uker i turnusperioden. Den ukentlige arbeidstiden i din turnus kan beregnes som en prosentstilling dersom din stilling angis i prosent.

For eksempel: En 50 % stilling beregnes til 18,75 timer i uken, uansett om fulltid avviker fra 37,5 timer i uken.

Arbeidsledighetstrygd og EØS land

For å opprettholde krav om dagpenger ved permittering fra Norge, må personene oppholde seg i Norge, og ikke reise til hjemlandet før han/hun melder seg arbeidsledig/søker om dagpenger fra Norge. Kortvarige hjemreiser før søknad om dagpenger kan være tillatt, men forholdet bør avklares nærmere med NAV før hjemreisen. Dersom personene reiser til bostedslandet, kan vedkommende risikere at lovvalget endres og han/hun må søke om arbeidsledighetstrygd fra bostedslandet, og etter bostedslandets regler. EØS-borgere som reiser hjem minst en gang pr uke, anses å være grensearbeidere etter trygdeforordningen. Denne gruppen kan søke om dagpenger fra Norge og kan oppholde seg i bostedslandet under arbeidsledigheten ved helt eller delvis permittering. Ta likevel opp situasjonen med NAV før avreise til bostedslandet

Dersom en ansatt har jobbet i Island (eller et annet EØS-land) før de kom til Norge, vil de kunne ha krav på dagpenger hvis de blir arbeidsledige fra stillingen i Norge. Dette følger av EUs trygdeforordning, men også av nordisk konvensjon om trygd, som henviser til EUs trygdeforordning.

I hvert enkelt tilfelle er det viktig å kontakte NAV for å få klarhet i hva som gjelder for din situasjon. Mer informasjon for EØS-borgere finner du her: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-under-arbeidsloshet-i-eos-land

Kan arbeidsgiver nekte meg hjemreise mens jeg er permittert?

Grensene for arbeidsgivers styringsrett er ikke avklart i rettspraksis. Permittering innebærer at arbeidsforholdet består, mens lønnsplikt og arbeidstakers ytelsesplikt midlertidig opphører. Noen plikter vil gjelde, så som lojalitetsplikten. I utgangspunktet ligger det utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid (inkludert permittering). Med mindre arbeidstaker har fått informasjon om at vedkommende skal komme tilbake på jobb i nær fremtid, og en reise vil medføre karantenerisiko, skal arbeidstaker kunne returnere hjem under permitteringen. For anbefalinger i forhold til karantenerisiko, se FHIs nettsider. Vi anbefaler at du tar kontakt med din forening eller forbundet dersom det oppstår uenighet mellom deg og din arbeidsgiver knyttet til hjemreise.

Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

Luftfartstilsynet har 19. mars 2020 fattet et vedtak som forlenger rettigheter, sertifikater, trening og medisinske legeattester hvis det som en direkte følge av koronaviruset ikke er mulig å gjennomføre undersøkelser, trening eller kontroll i samsvar med gjeldende luftfartsregelverk.

I korte trekk innebærer dette at gyldige rettigheter kan forlenges i 4 måneder og visse rettigheter kan forlenges i 8 måneder, i begge tilfeller under forutsetning av at siste gyldighetsdato er 31. juli 2020 eller tidligere på den gjeldende rettigheten, sertifikat eller legeattest. Vedtaket er gyldig frem til 17. november 2020.

Tilsynet er klar over at det eksisterer uklarheter rundt vedtaket og jobber i dette øyeblikk med å utferdige en presisering og oppklaring vedrørende hva som gjelder for deg som individ dersom du har behov for å nytte deg av unntaket. Norsk Flygerforbund vil informere når ny informasjon foreligger. For ytterligere detaljer, besøk Luftfartstilsynets hjemmesider her:

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/covid-19/unntaksbestemmelser—covid19/?fbclid=IwAR3PqUcmftd7pL2nzGBR7DEbFP6l2bzQ3-BSBTKP6q8L6kEUt7CMr-T5zMA

Hvordan påvirker koronakrisen deg som student ?

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/hvordan-pavirker-koronaviruset-studenter/?utm_source=Communicator&utm_medium=Email&utm_content=Untitled5&utm_campaign=-+Sammen+st%C3%A5r+vi+sterkere.+Se+videohilsen+fra+LOs+leder

Litt om dine rettigheter fra LO-advokatene:

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/korona-og-studentene/?utm_source=Communicator&utm_medium=Email&utm_content=Untitled8&utm_campaign=Ny+kriselov+p%C3%A5virker+arbeidslivet

Utsettelse av betalinger fra Luftfarttilsynet

Norsk Flygerforbund har bedt Luftfartstilsynet om å se på muligheten for å utsette betalingsfrister for avgifter og gebyrer relatert til bl.a.;

 • Teoriprøver til trafikkflygersertifikat ATPL, CPL og IR
 • Utstedelse av sertifikat og rettighet ATPL, CPL og IR
 • Rettighetsforlengelse CPL/ATPL

Luftfartstilsynet har nå besluttet utsatt betalingsfrist, se informasjon i linken:

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/covid-19/utsatt-betalingsfrist/

SpareBank 1 kan hjelpe deg i en tøff økonomisk situasjon

Informasjon om avdragsfrihet for en periode finner du her: https://www.sparebank1.no/ostlandet/privat/info/avdragsfrihet.html

https://www.lofavor.no/okonomiske-bekymringer

Forskuttering av dagpenger

SpareBank 1 Midt-Norge har et tilbud om forskuttering av dagpenger. Flere SpareBank 1 banker jobber med å få på plass et slikt tilbud etterhvert. Har du behov for forskuttering, ta kontakt med banken din og spør. Informasjon om forskuttering av dagpenger finner du her :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-apner-for-forskuttering-av-dagpenger/id2695544/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2027.03.2020-14:20&utm_content=Arbeidsliv

Kan jeg få betalingsutsettelse på min Loss of License forsikring?

Dersom du ønsker betalingsutsettelse på din Loss of License forsikring, må du kontakte din bank, og IKKE forsikringsselskapet. Det er banken som kan gi betalingsutsettelse.

 • Dersom man er 100 % permittert kan man ikke kjøpe ny LOL 
 • Alle nye medlemmer under 50 år som er under 100 % permittert kan tegne LOL, med vanlig tre månedersgrense før den trer i kraft
 • Alle eksisterende medlemmer under 50 år som er under 100% permitterte kan tegne LOL

Departementet ønsker å signalisere verdien av den frivillige innsatsen ved at de frivillige får en forsikringsdekning tilsvarende lov om yrkesskadeforsikring.

Mer her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forsikringsdekning-yrkesskadeforsikring-for-frivillige-redningsmannskaper-under-aksjoner-ovelser-og-organisert-trening/id2694541/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2023.03.2020-13:19&utm_content=Samfunnssikkerhet%20og%20beredskap

Hjemmekarantene

Flere opplever å bli satt i hjemmekarantene. Alle som kommer fra områder med vedvarende smitte settes nå automatisk i hjemmekarantene. Det samme gjelder personer som har vært i nærkontakt med smittede. Selv om du ikke er smittet kan du bli satt i karantene. Blir barnet ditt satt i karantene vil det være naturlig at du som foresatt fra samme husstand også settes i karantene. Dersom arbeidsgiver setter deg i karantene har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn. Hvis du som arbeidstaker ikke får sykemelding fra lege, og ikke er satt i karantene så må det eventuelt vurderes andre ordninger, som når skole/barnehage ellers er stengt. Om arbeidsgiver skal innvilge permisjon med eller uten lønn er avhengig av interne rutiner eller avtaler. Det er ikke lovregulert. Alternativet er å benytte feriedager, avspasering e.l. Les mer om råd til de som er i hjemmekarantene her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

Her er oppdaterte karanteneregler:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-karantene-etter-reiser-utenfor-norden

Oversikt over områder med vedvarende smitte oppdateres jevnlig av Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Les også råd til pasienter som isoleres hjemme ved koronavirus:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-pasienter-som-isoleres-i-hjemmet-ved-koronavirus-coronavirus/

Hva er permittering

Permittering er et ensidig påbud fra arbeidsgiver om midlertidig opphevelse/suspensjon av arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt. Permittering kan også avtales innenfor de rammer som Hovedavtalen fastsetter. Arbeidsforholdet består under permitteringen, men partenes rettigheter og forpliktelser er begrenset. I rettspraksis er hovedavtalens bestemmelser ansett som retningsgivende for når det er adgang til å permittere og på hvilke vilkår, også for bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale. Les mer her: https://www.lo.no/hovedavtalen/

Kan arbeidsgiver permittere ansatte som følge av koronaviruset?
Du kan bli permittert dersom koronaviruset bidrar til at det er midlertidig mangel på arbeid. Dersom du blir permittert, fins det prosedyrer som må følges. Du må få et permitteringsvarsel. Fristen fra du får varselet til du er permittert er normalt fjorten dager, men kun to dager ved uforutsette hendelser Se Arbeidsmiljøloven § 15-3.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_17#%C2%A715-1

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

Permittering av syke arbeidstakere

Du vil ha sykepenger så lenge du er sykmeldt. Når du er friskmeldt vil du da enten få:
– lønn fra arbeidsgiver, om friskmeldingen kommer i varslingsperioden (14 dager, evt. 2 dager)
– lønn fra arbeidsgiver om friskmeldingen er i arbeidsgiverperioden på 2 dager når dette er vedtatt av regjeringen
– lønn fra staten (med maks grunnlag 6 G) om friskmeldingsperioden kommer i de 18 dager etter arbeidsgiverperioden (evt. de dagene som er igjen av 20 dagers perioden).
– dagpenger om friskmeldingen kommer etter de ovennevnte tre tilfeller

Hvis arbeidstaker blir syk under lønnspliktdagene vil lønnspliktdagene stoppe opp, og det vil beregnes sykepenger av dagpengegrunnlaget. Blir arbeidstaker sykmeldt etter at permitteringen er iverksatt, vil NAV være forpliktet til å betale sykepenger. Sykepengene vil bli beregnet på grunnlag av dagpengene. Hvis arbeidstakeren fortsatt er sykmeldt når permitteringen er over, vil sykepengene bli beregnet på grunnlag av arbeidsinntekten fra dette tidspunktet.

Arbeidstaker som blir sykmeldt i varslingsperioden, dvs. før permitteringen blir iverksatt, vil som utgangspunkt motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden vil opphøre fra den dagen permitteringen blir iverksatt. Etter at arbeidsgivers sykepengeansvar utløper, overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette følger av folketrygdloven § 8-17 bokstav b og § 8-18, 4. ledd sammenholdt med permitteringslønnsloven

IA bedrift: Må jeg møte til dialogmøte hos min arbeidsgiver for oppfølging av min sykemelding, når jeg er permittert? Hvem betaler sykepenger ?

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for oppfølgingen, men den sykemeldte er forpliktet til å medvirke. Arbeidstakeren skal møte på dialogmøter så fremt det er mulig. I henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6 skal arbeidsgiveren innkalle den ansatte til dialogmøte om innholdet i en oppfølgingsplan når man blir sykemeldt, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Situasjoner der en slik innkallelse er åpenbart unødvendig kan eksempelvis være i tilfeller der arbeidstaker har en alvorlig sykdomstilstand hvor det kan fastslås at arbeidstaker ikke vil være i stand til å møte.

Siden man er permittert burde det allikevel ikke være krav om en slik møteplikt i perioden. Ved sykemelding er arbeidsgiverperioden 3 dager. Deretter tar NAV over utbetaling av sykepenger, begrenset oppad til 6G

Hvilken oppsigelsesfrist har jeg mens jeg er permittert?

Arbeidsmiljøloven § 15-3 sier 14 dager oppsigelsesfrist for permitterte uten noen begrensning for full eller delvis permittering. Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale. Oppsigelse fra arbeidsgivers side følger normal lovgivning om 6 måneders oppsigelse. Er du nyansatt og på prøvetid vil oppsigelsesfristen avhenge av hva som står i en eventuell tariffavtale kombinert med lovverket.

Ferie under permittering

Ferie avvikles som normalt og teller ikke med som permitteringstid. Det vil si at ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert. Innenfor ferielovens bestemmelser kan arbeidstaker pålegges å avvikle ferie i permitteringstiden. Ved avvikling av ferie vil arbeidstaker ha rett på feriepenger opptjent i kalenderår før.

Permittering av tillitsvalgte

For tillitsvalgte skal det tas hensyn, som HA §5 beskriver, se hele avtalen §5 for oppsigelser. https://www.lo.no/hovedavtalen/#3982

De omstendigheter som regnes som saklig grunn for oppsigelse, er i utgangspunktet de samme som etter arbeidsmiljøloven. Det må likevel understrekes at en tillitsvalgt i kraft av sitt verv kan komme i en utsatt posisjon, og nettopp dette forhold skal ivaretas av det særlige oppsigelsesvern etter § 5-11.

Bestemmelsen er uttrykk for at det skal legges vekt på de tillitsvalgtes særlige stilling og at de organiserte arbeidstakerne og organisasjonene har selvstendig interesse av å beholde sin representant. Også verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, styre og bedriftsforsamling kommer inn under bestemmelsen.

Den spesielle fristen for oppsigelse av tillitsvalgt er tre måneder. Fristen skal regnes på samme måte som etter aml., dvs. til utløp av kalendermåned. Den spesielle oppsigelsesfristen gjelder når oppsigelsen er begrunnet i arbeidsmangel, men ikke hvis oppsigelsen skyldes den tillitsvalgtes eget forhold.

Hvilket handlingsrom har vi (medlemmer/tillitsvalgte) når arbeidsgiver tvinger igjennom 2-dagers varslingsfrist:

– Lønnskrav?

– 2-3-forhandlinger der man har tillitsvalgte?

– Begge deler?

– Møte på jobb i 14 dager uansett /okkupasjon?

Plikt til å konferere med den tillitsvalgte

Før arbeidsgiver kan sende varsel om permittering, må arbeidsgiver konferere med den tillitsvalgte, og det er krav om at det skrives protokoll. Varslingsfristen begynner først å løpe når konferansen er avholdt. 

Det kan være krevende å være tillitsvalgt i en slik situasjon. Den tillitsvalgte kan oppleve å bli presset til å godta arbeidsgivers krav om 2-dagers varslingsfrist. Arbeidsgivere bruker ofte å presse den tillitsvalgte med at hvis man ikke blir enige, så er det en risiko for tap av arbeidsplasser. 

Viktig å protokollere sitt standpunkt

Hvis den tillitsvalgte mener det ikke er grunnlag for 2-dagers varslingsfrist, er det viktig at den tillitsvalgte står imot presset, og at den tillitsvalgte får frem sitt standpunkt i protokollen. 

Den tillitsvalgte må huske at hvis det skrives en enighetsprotokoll, så vil det være vanskelig i ettertid å fremme krav om at 2-dagers fristen var uriktig. Hvis det skrives uenighetsprotokoll, så står man i ettertid fritt til om man skal fremme krav om lønn grunnet brudd på varslingsreglene. 

Arbeidstakers resignasjonsplikt

Arbeidstakerne må likevel resignere, dvs. følge det varslet som gis av arbeidsgiver. Krav grunnet for kort varslingsfrist fremmes på vanlig måte etter Hovedavtalen § 2-3.

Oppsummert: Den tillitsvalgte må stå imot utidig press, og eventuell uenighet må komme frem i protokollen. 

Hva kan vi kreve at arbeidsgiver gjør for å begrense smitte når vi må på jobb?
Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet ditt er forsvarlig. Arbeidsgiver bør gjøre en risikovurdering og sette inn tiltak basert på den.

Må arbeidsgiver betale lønn for ansatt som blir satt i karantene på jobbreise?
Ja, dette er arbeidsgivers risiko og derfor må lønn betales til den ansatte i perioden vedkommende er forhindret fra å komme seg på jobb.

Kan arbeidsgiver nedlegge forbud mot private reiser til områder med smittefare?
Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke begrense din aktivitet i fritiden. Dette gjelder selv om du planlegger reiser til områder med smittefare. Hvis du velger å reise til risikoområder kan arbeidsgiveren din vurdere å iverksette tiltak som for eksempel hjemmekontor når du kommer tilbake. Hvis du blir sykemeldt av lege når du kommer tilbake, blir din rett til sykepenger vurdert etter det gjeldende regelverket.

Kan arbeidsgiver be deg oppgi hvor du har reist i fritiden?
Arbeidsgiver må kunne be om at du oppgir om du har foretatt reiser til områder hvor det er smitterisiko. Dette for at arbeidsgiver skal kunne vurdere om det er behov for tiltak for å forhindre spredning av smitte på arbeidsplassen.

Har ansatte som er smittet av koronaviruset rett til sykepenger?
Ja, hvis du er blitt arbeidsufør på grunn av slik smitte, har du på vanlig måte rett til sykepenger. Du kan bruke egenmelding eller sykemelding som vanlig. Regjeringen har 20.03.2020 vedtatt endringer (som er gjeldende f.o.m.16.03.2020) som begrenser konsekvensene for arbeidsgiver uten at det går utover arbeidstaker; arbeidsgiver betaler nå sykepenger for de første tre dagene (istedenfor 16) av sykefraværet. Deretter mottas sykelønn fra folketrygden/NAV.

Videre har NAV nå hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring, og således åpner det for bruk av egenmelding selv om arbeidsgivers periode for betaling av sykepenger er kortet ned. Det er derfor ingenting som hindrer arbeidsgiver i å godta egenmelding for de første 16 dagene av sykeperioden selv om de kun har ansvar for betaling av sykepenger i tre av dagene. Regjeringens vedtak her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Har arbeidstaker som kan være smittet og er satt i karantene rett til sykepenger?
Hvis du må holdes isolert kan du ha rett til sykepenger hvis det er fare for at du kan smitte andre. Det kreves ikke bevis for at du er smittebærer. Det er nok at det er en risiko for at du er det. Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at du antas å være smittebærer, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av smitte, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene. Hvis du må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

Har du rett til sykepenger hvis du isolerer deg frivillig?
Dersom du isolerer deg på grunn av smittefare uten å ha blitt vurdert av lege som smittet eller som smittefarlig, vil du ikke ha rett til sykepenger.

Kan legen gi sykmelding over telefon ved smitte eller mistanke om smitte?
Legeerklæring uten personlig undersøkelse kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom. Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå.

Kan arbeidsgiver pålegge at du tester deg for Korona?
Nei. Arbeidsgiver kan oppfordre til testing dersom du opplyser å ha vært i et område med smitte eller er syk, evt. om arbeidsgiver setter arbeidstaker i karantene. Men testing kan ikke pålegges.

Hva gjør dere på bedriften nå?
Norsk Flygerforbund vil anbefale krisemøter mellom ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud på arbeidsplassen din for å vurdere situasjonen fortløpende. Vurder kritisk om det er nødvendig å gjennomføre planlagte aktiviteter. Det er viktig at permitteringsreglene i Hovedavtalen følges av de lokale partene, se kapittel VII Permitteringer.

Arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne. Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser vil den tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding.

Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker.

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer. Følgende skjema kan brukes ved innending : https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

Skjemaet (meldingen om oppsigelse) skal sendes til NAV i det fylket virksomheten ligger. Hvis virksomheten er spredt over flere fylker, er det tilstrekkelig at arbeidsgiver gir melding til NAV i det fylket hvor virksomheten har sitt hovedkontor.

Meldeplikt til fylkeskommunen etter omstillingsloven

Hvis en arbeidsgiver har planer om å legge ned en virksomhet hvor det har arbeidet minst 30 ansatte de siste 12 månedene, eller har planer om å si opp mer enn ni tideler av de ansatte, skal arbeidsgiver også sende inn melding om dette til fylkeskommunen. Se omstillingsloven § 3 om hvilke opplysninger en slik melding skal inneholde.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-136-l-20182019/id2666762/?ch=3

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/omstilling-og-nedbemanning

Beordring til Heimevernet/Forsvaret

Enkelte innehar roller i det vi kaller Samfunnskritisk virksomhet (SKV).

Enkelte kan inneha verv i flere SKV, for eksempel som flyger og soldat i Heimevernet.

Beordring og prioritering av hvilken rolle en skal innta avhenger av situasjonen og hvilket departement som er lederdepartement. Ledende departement avgjør prioritering på din rolle og i hvilken SKV du skal prioriteres til.

Justis- og beredskapsdepartementet er leder under håndteringen av COVID-19. (I en sikkerhetspolitisk krise vil det for eksempel kunne være Forsvarsdepartementet)

Sjef HV har sagt følgende:«Det er også slik at enkelte HV soldater er involvert i frivillig støtte lokalt, og dette er viktige bidrag i kampen mot Koronaviruset. Samtidig er det svært viktig at Heimevernet som system holdes operativt i forhold til mulige bistandsoppgaver på både kort og lengre sikt. De som nå utøver støtte i regi av lokale organisasjoner fortsetter med sitt oppdrag, men holder god dialog med sin områdesjef. Dere må også være forberedt på at en innkalling til HV vil kunne få prioritet. I tiden som kommer ber jeg om at alle HV-soldater som får anmodninger fra sivile organisasjoner om å klarere sin innsats med respektive HV-distrikt/ områdesjef. Dette er både HV og nasjonen totalt sett best tjent med.» 

Avbestillingsforsikring ved reise

Reiseforsikringen i Sparebanken 1 dekker avbestilling av reiser kjøpt før 12. mars, klikk her for oppdatert informasjon. Reiseforsikringen dekker det du ikke får refundert fra reisearrangøren.

Informasjon om koronaviruset og Luftfartstilsynets virksomhet

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/

Her finner du mer fakta, informasjon og råd fra norske helsemyndigheter om koronaviruset. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Råd til arbeidsplasser:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

Her er råd dersom du har vært på reise i områder med smitte: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#personer-som-har-vaert-i-omraader-med-vedvarende-spredning

Her er råd dersom du mistenker at du er smittet: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hva-gjoer-du-hvis-du-mistenker-at-du-er-syk-med-det-nye-koronaviruset-

Her er myndighetenes reiseråd:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Respons fra EU:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!