Skip to main content
09. juni 2022

Luftfartspolitisk uttalelse

Vedtatt av Norsk Flygerforbunds årsmøte 9. juni 2022

For en seriøs, sikker og bærekraftig luftfart

 

Norsk Flygerforbund er et sterkt og samlet forbund for flygere i Norge. Vår hovedmålsetting er at luftfarten skal være en trygg og sikker bransje, med rettferdige og anstendige lønns- og arbeidsvilkår og gode rammebetingelser. Fremtidens luftfart må være seriøs, sikker og tuftet på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Som ansvarlig og seriøs arbeidstakerorganisasjon i LO bruker vi partssamarbeidet aktivt for å sikre medlemmenes interesser gjennom gode og balanserte tariffavtaler og for å gi næringen gode rammevilkår. For å nå våre målsettinger om en seriøs, sikker og bærekraftig luftfart er vår viktigste prioritet å videreutvikle partssamarbeidet og det politiske myndighetsarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Koronapandemien har ført luftfarten ut i en dyp og alvorlig krise. Målrettede og kraftfulle statlige tiltak er derfor avgjørende for både å kunne bevare en helt nødvendig luftfartsinfrastruktur og den spesialkompetansen våre medlemmer besitter, og som samfunnet er avhengig av.  Luftfart er den eneste næringen som ikke har mottatt noen form for kontantkompensasjon for de enorme tapene den er påført. Med en nasjonal luftfartsstrategi må det politisk kurs for en seriøs, sikker og bærekraftig luftfart.

Luftfarten er svært viktig for Norge og sysselsetter anslagsvis 60.000 personer. Den sikrer et helhetlig transportsystem, trygg og effektiv infrastruktur, opprettholder bosetting og bidrar til økonomisk vekst. For å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur og næring for hele landet må aktørene i luftfarten ha forutsigbare og rettferdige konkurransevilkår.

Luftfartsutvalget, som ble satt ned på NF og LOs anbefaling, la i desember 2019 frem NOU 2019:22 «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring». Utredningen er et viktig fundament for det videre arbeidet med en nasjonal luftfartsstrategi. Forbundet har også fått politisk gjennomslag for at den nasjonale luftfartsstrategien skal legges frem i form av en stortingsmelding.  Stortingsmeldingen bør omfatte hele bredden av norsk luftfart, og inneholde konkrete strategier og tiltak for en seriøs, sikker og bærekraftig luftfart.   

Helikopternæringen offshore og innlands sikrer kritisk infrastruktur, og vi jobber aktivt overfor operatører, kunder, innkjøpere for å ivareta sikre helikopteroperasjoner og gode rammevilkår.   

Anbud og konkurranseutsetting i deler av luftfarten har bidratt til en negativ utvikling og truer flysikkerheten. Samtidig har deregulering og liberalisering de siste tiårene ført til sosial dumping av lønns- og arbeidsbetingelser.  Disse driverne førte blant annet til luftambulansekrisen i 2018, og satte liv og helse i fare. Luftambulansetjenesten er en tjeneste som ikke egner seg for konkurranseutsetting.  Det offentlige som oppdragsgiver skal heller ikke ha mulighet til å frasi seg sitt ansvar for helse miljø og sikkerhet gjennom anbudsordninger. 

Staten må beholde det overordnede ansvaret for kjøp av regionale flyruter (FOT) for å kunne sikre et godt, helhetlig og gjennomgående transporttilbud på de regionale flyrutene.  ILO-konvensjoner må ligge til grunn i anbudskonkurranser, og det må lages tydelige regler som sikrer rettferdig konkurranseforhold og høy grad av flysikkerhet. 

Konkurransegrunnlaget må innrettes slik at anbudet kan vektes etter pris, kvalitet og oppdragsforståelse. For å ivareta sikkerhet, regularitet og tjenestetilbud og for å reflektere den operative vanskelighetsgraden i et varierende klima og topografi, må det vurderes strengere erfaringskrav enn hva kortbaneforskriften tilsier, slik det allerede praktiseres i eksempelvis luftambulansetjenesten. Det må sikres at tilbydere etablerer lokal base, har skandinavisk språkkompetanse, og at flyreiser skal være gjennomgående.

Det er avgjørende viktig at flygerutdanningen i Norge er god. NF vil derfor jobbe for en nasjonal seleksjonsstandard for flyskoler i Norge. 

Dysfunksjonalitetene ved luftfarten er ikke bærekraftig, hverken sosialt, økonomisk eller miljømessig, 

Koronapandemien har også forverret situasjonen. Når de etablerte flyselskapene ligger nede med brukket rygg, kommer nye lavprisaktører inn og tar markedsandeler basert på ansettelsesmodeller som undergraver rettferdig konkurranse og ansattes arbeidsforhold. Overkapasiteten og ultrabillige flybilletter i en gjeldsdrevet priskrig utfordrer også klima og miljø.   Vi må nå bruke koronakrisen til å rette opp i de eksisterende skjevhetene i luftfarten.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!