Skip to main content
25. november 2021

Høring - nedleggelse av bakkebaserte navigasjonshjelpemidler

I den hensikt å oppnå en harmonisert, sikker og effektiv global trafikkavvikling anmodet ICAO statene om å implementere instrumentprosedyrer basert på områdenavigasjon (RNAV og RNP) i alle flygefaser i henhold til ICAO PBN concept som beskrevet i PBN Manual (ICAO Doc 9613). Derav legges en rekke konvensjonelle navigasjonshjelpemidler ned. #høringssvar

3. Forslag til nedleggelse av bakkebaserte navigasjonshjelpemidler

Norsk Flygerforbund (NF) har ingen direkte anmerkning vedrørende ev. nedleggelse av ODR og BN. Vi forutsetter korrekt oppdatering av prosedyrer og instrumentinnflygingskart for ILS/LOC03/21, og at flyoperatør er kan tilpasse ev. interne prosedyrer (f.eks. EOSIDs) som bruker ODR/BN. Ifølge høringsbrevet skal berørte instrument prosedyrer justeres eller erstattes, og disse endringene skal allerede være utarbeidet for implementering ved nedleggelse.

Vi mener at nærmere informasjon om  slike endringer (enten de er planlagt eller utført) normalt bør ved legges høringsbrevet, f.eks. i form av kart/skisser og en kort beskrivelse. Det er uklart om endringene i dette tilfellet omfatter RN P03/21 som er publisert. Man kan anta at det blir en mindre justering av ILS/LOC03/21 der ODR/BN fjernes som IAF/marker, men prinsipielt mener vi at slike detaljer må avklares bedre i høringsbrevet som del av en forbedret og standardisert høringspraksis. En god dialog forutsetter transparens slik at høringsparter får godt nok innsyn.

4. Sikkerhetsvurdering

NF tolker det dit hen at en ev. nedleggelse ikke har blitt sikkerhetsvurdert før høringsrunden, og at dette skal gjøres parallelt med eller etter høringen. Vi har dessverre ikke fått mulighet til å bli kjent med AFS’ praksis på dette området, og mener det hadde vært en fordel med nærmere innsyn for høringspartene. Man burde kunne forvente mer informasjon om sikkerhetsvurderingen i høringsbrevet.

Et forslag kan være å legge ved et sammendrag av en åpen sikkerhetsvurdering (fullført eller foreløpig). Med henblikk på tidligere korrespondanse mellom AFS og NF ang. grad av informasjon i høringsbrev, er kommentarene i dette svaret også å regne som generelle anmerkninger om høringspraksis, og både Luftfartstilsynet og Samferdselsdept. er gjort oppmerksom på dette.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.