Skip to main content
25. november 2021

Høring - nedleggelse av bakkebaserte navigasjonshjelpemidler

I den hensikt å oppnå en harmonisert, sikker og effektiv global trafikkavvikling anmodet ICAO statene om å implementere instrumentprosedyrer basert på områdenavigasjon (RNAV og RNP) i alle flygefaser i henhold til ICAO PBN concept som beskrevet i PBN Manual (ICAO Doc 9613). Derav legges en rekke konvensjonelle navigasjonshjelpemidler ned. #høringssvar

3. Forslag til nedleggelse av bakkebaserte navigasjonshjelpemidler

Norsk Flygerforbund (NF) har ingen direkte anmerkning vedrørende ev. nedleggelse av ODR og BN. Vi forutsetter korrekt oppdatering av prosedyrer og instrumentinnflygingskart for ILS/LOC03/21, og at flyoperatør er kan tilpasse ev. interne prosedyrer (f.eks. EOSIDs) som bruker ODR/BN. Ifølge høringsbrevet skal berørte instrument prosedyrer justeres eller erstattes, og disse endringene skal allerede være utarbeidet for implementering ved nedleggelse.

Vi mener at nærmere informasjon om  slike endringer (enten de er planlagt eller utført) normalt bør ved legges høringsbrevet, f.eks. i form av kart/skisser og en kort beskrivelse. Det er uklart om endringene i dette tilfellet omfatter RN P03/21 som er publisert. Man kan anta at det blir en mindre justering av ILS/LOC03/21 der ODR/BN fjernes som IAF/marker, men prinsipielt mener vi at slike detaljer må avklares bedre i høringsbrevet som del av en forbedret og standardisert høringspraksis. En god dialog forutsetter transparens slik at høringsparter får godt nok innsyn.

4. Sikkerhetsvurdering

NF tolker det dit hen at en ev. nedleggelse ikke har blitt sikkerhetsvurdert før høringsrunden, og at dette skal gjøres parallelt med eller etter høringen. Vi har dessverre ikke fått mulighet til å bli kjent med AFS’ praksis på dette området, og mener det hadde vært en fordel med nærmere innsyn for høringspartene. Man burde kunne forvente mer informasjon om sikkerhetsvurderingen i høringsbrevet.

Et forslag kan være å legge ved et sammendrag av en åpen sikkerhetsvurdering (fullført eller foreløpig). Med henblikk på tidligere korrespondanse mellom AFS og NF ang. grad av informasjon i høringsbrev, er kommentarene i dette svaret også å regne som generelle anmerkninger om høringspraksis, og både Luftfartstilsynet og Samferdselsdept. er gjort oppmerksom på dette.

Siste nyheter:

28. september 2023

I Brussel med FTL-ekspertene

Tillitsvalgte har sikret seg enda mer kunnskap om EASAs arbeidstidsbestemmelser denne uken.

26. september 2023

Ny bulletin fra ICAO om høydemålerinnstilling

Flere hendelser den siste tiden gjør at ICAO nå utsteder en sikkerhetsbulletin om høydemålerinnstilling.

17. september 2023

Norsk Flygerforbund satser på fremtidens luftfart!

En luftfart som bidrar til samfunnsøkonomien bygges best med kunnskapsrikt operativt personell som er engasjert i problemstillingene.