Skip to main content
19. november 2021

Høring fra LT: endrede regler om flysikringstjenester, særlig om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjenestene

Luftfartstilsynet sender med dette på høring et forslag om endringer i enkelte regler om flysikringstjenestene. Den vesentligste delen av endringene består i atforskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste(BSL G 2-1)1 foreslås opphevet. 

Høringssvar– endrede regler om flysikringstjenester
Kapittel 2, § 10 Plikt til å fremme forslag om endringer i tilbudet av lufttrafikktjenester

Norsk Flygerforbund (NF) støtter Luftfartstilsynets forslag om å kunne pålegge lufttrafikktjenesten og flyplassoperatører å fremme endringsforslag ved endret behov for lufttrafikktjenester. Vi mener flyoperatører og andre relevante parter bør konsulteres tidlig nok og i rimelig grad ved behov, deriblant NF som representant for mange besetningsmedlemmer i Norge og internasjonalt på vegne av ECA og IFALPA.

NF har vært en aktiv høringspart om flysikring opp mot Luftfartstilsynet, Avinor og Samferdselsdepartementet i flere år, bl.a. om luftromsorganisering, dekommisjonering av konvensjonelle navigasjonsanlegg mv. Når det gjelder flere av Avinors høringer de siste år har vi sett at graden av informasjon i høringsbrev og vedlegg har vært variabel, særlig mht. sikkerhetsvurderinger og justering av prosedyrer. Mangel på potensielt relevant informasjon kan gjøre det mer utfordrende å vurdere endringsforslag og evt. avgi høringssvar.NF har påpekt dette i brev til Luftfartstilsynet og Avinor i oktober 2018, og mer spesifikt overfor Avinor Flysikring AS ved høringer om de kommisjonering de siste år. Vi fikk positiv respons om dette fra Flysikringhøsten 2019, men det er pt. uvisst om det har ført til forbedret praksis. Med henvisning til foreslått § 10 fjerdeledd, håper vi dermed at forskriften sammen med ev. pålegg fra Luftfartstilsynet kan bidra til å styrke dialogen mellomaktører i norsk luftfart. Det er viktig at man kan spille hverandre gode.

Kapittel 4, § 18  Varigheten av flyplassværvarsler (TAF)
NF mener i utgangspunktet at lokale eller nasjonale endringsforslag vedrørende varighet av TAF bør drøftes med berørte flyoperatører.

Siste nyheter:

28. september 2023

I Brussel med FTL-ekspertene

Tillitsvalgte har sikret seg enda mer kunnskap om EASAs arbeidstidsbestemmelser denne uken.

26. september 2023

Ny bulletin fra ICAO om høydemålerinnstilling

Flere hendelser den siste tiden gjør at ICAO nå utsteder en sikkerhetsbulletin om høydemålerinnstilling.

17. september 2023

Norsk Flygerforbund satser på fremtidens luftfart!

En luftfart som bidrar til samfunnsøkonomien bygges best med kunnskapsrikt operativt personell som er engasjert i problemstillingene.