Skip to main content
21. januar 2022

Høring: Endring av vedlikeholdsforskriften med hensyn til krav om CAMO for AOC innehaverne

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag Opinion 04/2021 “A continuing airworthiness management organisation (CAMO) for a single air carrier business grouping” (RMT.0734). Det foreslås endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014. 

NorskFlygerforbund (NF) deler bekymringen som flere land har uttrykt mht. å sikre helhetlig tilsyn, og støtter Norges oppfordring til EU-kommisjonen om å innarbeide klare regler for informasjonsplikt mellom aktuelle myndigheter.

NF har vurdert deler av Opinion 04/2021 sammen med EuropeanCockpitAssociation (ECA). Det ser ut til at endringsforslaget primært er av økonomisk art, noe som etter vår mening burde forutsette en konsekvensutredning/ impactassessment mht. andre saksfelt som kan bli berørt. Dette gjelder særlig arbeidsrett dersom en endring av regelverket kan gjøre det lettere å flytte drift til land med svakere arbeidstakervern («regelverksshopping»).

Ifølge ECA har EASAs standardiseringsinspeksjoner påvist vesentlige forskjeller mellom medlemsland når det gjelder grad av regelverksinnføring på andre områder. ECA viser til ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). En vurdering av endringsforslaget bør ta hensyn til relevante forskjeller blant medlemsland og hvordan dette kan slå ut. Det bør i tillegg vurderes om en regelverksendring kan føre til intern konkurranse i en gitt forretningsgruppe med potensial for uheldige utslag

Vi viser også til LOs svar på denne høringen.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.