Skip to main content

Avtaler og rettigheter

Å sikre gode arbeidsvilkår og arbeidsforhold er Norsk Flygerforbunds primære formål. 

Det betyr at vi også må jobbe med reguleringen av luftfart, og overholdelsen av denne. Disse rammebetingelsene for konkurransen mellom selskapene er avgjørende med tanke på hva som er mulig å få til lokalt i den enkelte bedrift.   

Til alles beste

Et organisert arbeidsliv er fordelaktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og gir bedre forutsetninger for å utvikle konkurransedyktige bedrifter med trygge og gode jobber.  Derfor legger vi stor vekt på et ansvarlig og konstruktivt partsamarbeid med arbeidsgiver, for å sikre balanserte avtaler og en hensiktsmessig fordeling av risiko mellom eiere og medarbeidere. 

De fleste av våre medlemsforeninger er i bedrifter som er organisert i NHO, og er dermed omfattet av en såkalt overenskomst under hovedavtalen.  Det vil si at NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund inngår som parter i den lokale tariffavtalen sammen med selskapet og den lokale foreningen. Denne lokale avtalen er i tillegg hektet på hovedavtalen mellom de sentrale hovedorganisasjonene LO og NHO, som sikrer at vi er omfattet av spillereglene i arbeidslivet og trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene.  

I uorganiserte bedrifter tegner vi bedriftsavtaler direkte med selskapet, sammen med den lokale foreningen.  I bedrifter uten tariffavtale, bistår vi foreningen med å opprette en avtale, slik de har krav på i henhold til arbeidstvistloven. Der det ikke lykkes foreningen og arbeidsgiver å finne løsninger lokalt, vil Norsk Flygerforbund som sentral part bistå i forhandlingsprosesser, tvisteprosesser og arbeidskonflikter, i tillegg til sparring og rådgivning.  

Overordnede problemstillinger for hele eller deler av luftfarten sørger vi for å bringe inn i den politiske beslutningsprosessen, i samarbeid med LO. Dette er selve garantisten for den norske tre-partsmodellen. Gjennom ECA og IFALPA er det Norsk Flygerforbund som ivaretar norske piloters interesser i det internasjonale arbeidet for en sikker luftfart, en hensiktsmessig konkurranse og sosial ansvarlighet. 

Uansvarlige aktører som omgår regelverket i konkurransen mot din arbeidsgiver, er en stor trussel mot dine arbeidsvilkår.