• Human Performance

Menneskelige faktorer angår oss alle, og er et viktig tema i flysikkerhetsarbeidet i Norsk Flygerforbund. Vi kartlegger blant annet fatigue blant piloter, og rådgir de styrende myndighetene.

Arbeidet med human performance tar for seg hele spekteret av hvordan vi mennesker yter når vi er på jobb som piloter og hvilke faktorer som kan påvirke dette både i positiv og negativ retning. I prinsippet dekker det alt vi piloter er i kontakt med når vi er på jobb. Alt fra arbeidstidsbestemmelser, fatigue, hvordan luften ombord påvirker oss, bruk av automatikk og samspillet mellom menneske og maskin.

Dette vil si at human factors består i å forstå og utvikle samarbeid med lufttrafikktjenesten, myndigheter, operatører og regulatører. Human performance er kanskje det største fagfeltet innen luftfart, med en enorm spennvidde.

Hvordan er NF involvert?

HUPER-seksjonen består av våre fageksperter innenfor human performance. Vi deltar i trepartssamarbeidet med LO, NHO og Luftfartstilsynet. Vi jobber tett med LO Luftfart, og har gjennom dem direkte kontakt med norske politikere. Vår store kompetanse på human factors er et viktig bidrag til samarbeidet om fremtidens luftfart. Vi følger også med på at anbefalinger på trening følges opp av operatørene til våre medlemmer.

Vi jobber dessuten på tvers av landegrensene i en internasjonal luftfartsbransje. Gjennom møter i ECA og IFALPA treffer vi piloter fra alle regioner og diskuterer oss fram til løsninger som best ivaretar pilotenes interesser. Dette er ikke bare med på å gi oss innflytelse, men bidrar også til økt kompetanse og innsikt.

Kontaktperson