• Anbud

Store deler av den norske infrastrukturen er anbudsutsatt, og anbud utgjør grunnlaget for arbeidsplassen for mange av våre medlemmer. Både luftambulansetjenesten, søk- og redningstjenesten på Svalbard og en stor del av kortbanenettet er i dag anbudsbasert.  

Gjennom lang tid har Norsk Flygerforbund arbeidet aktivt for å sikre gode betingelser på anbudsrutene i Norge. Vi mener at anbud ikke er egnet for alle formål, men der det gjennomføres må anbudsprosessene være basert på å sikre kompetanse og ansattes lønns- og arbeidsforhold.

De såkalte FOT-rutene (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) er ruter med begrenset inntjening. Her støtter myndighetene driften etter å ha lyst rutene ut på anbud. Widerøe er det flyselskapet i dag med klart flest kontrakter på FOT-rutene, både i nord og på vestlandet. I tillegg tildeles luftambulanseoppdraget gjennom et anbud. I den såkalte luftambulansekrisen i 2018 ble det tydeliggjort at denne prosessen trenger forbedringer.

Hvordan er NF involvert?

I tildelingen av anbudene har myndighetene lagt ned visse krav. Pris er mest vektlagt, kvalitet på tilbudet som nummer to. I 2020 ble det bestemt at fylkeskommunene skulle overta tildeling av anbudsruter på kortbanenettet  fra Samferdselsdepartementet. NF startet da et aktivt arbeid med politikere i fylkeskommunene for å sikre at anbudet stilte krav blant annet til gode arbeidsvilkår hos operatørene som la inn tilbud. Dette er et viktig arbeid som vil fortsette også videre for å sikre gode, trygge arbeidsplasser på de viktige anbudsrutene i Norge.

Trygge arbeidsplasser er ikke mindre viktig for våre flyvende ambulansearbeidere. NF fikk i 2018 i orden en avtale for pilotene, men vi jobber videre for en velfungerende anbudsprosess i en livsviktig tjeneste.

Kontaktperson

Arthur Haakonsen

international director