Verneombud og operativt personell varsler om bekymring – luftfart og Koronakrise

Luftfarten påvirker, ifølge Avinor, en samlet nasjonal sysselsetting på 60.000 personer inkludert leveranser og forbruksringvirkninger. En virkning som tilsvarer 2,3 % av sysselsettingen i Norge. Om lag halvparten av alle reiser innenlands er yrkesreiser. Av disse er ¼ tilknyttet olje- og gassektoren. Årlige tall fra Avinor tilsier 700.000 helikopterreisende ffshore. Andre tjenester, enten for kraftindustrien eller helsevesenet, fullfører bildet av viktigheten av fly- og helikoptertjenester i det norske samfunnet.

Covid 19 og Koronakrisen gjør denne bransjen særlig utsatt. Ringvirkninger av tiltak og en sterk reduksjon i bruk av flytjenester setter luftfartsbedrifter og -ansatte under et særlig press.

Verneombudene i de operative virksomhetene uttrykker sterk bekymring for situasjonen, og sine kolleger. Vi støtter verneombudenes syn. Med det flysikkerhetsansvar våre organisasjoner har tatt på seg vil vi peke på den særegne rollen våre kolleger har i dagens situasjon. Vi er utdannet til å gjøre vårt beste i krisesituasjoner, og det er derfor viktig å oppfordre alle til å respektere rollen som sikkerhetsaktør.

Nasjonal avhengighet av et sikkert og velfungerende luftfartsmiljø gir et særlig ansvar til Regjering og luftfartsmyndigheter i dagens situasjon. Usikkerhet og diffuse tiltak vil kunne begrense en sikker og effektiv gjennomføring av vår jobb. Det vil være viktig at alle med påvirkningsmyndighet bidrar til at distraksjoner og bekymringer under vår utførelse av arbeidet holdes på et minimum. Dette vil være av avgjørende betydning for å opprettholde en sikker og effektiv luftfart, både for det operative personellet og for passasjerer, også under en Koronakrise.