Skjerpede krav i forhold til dokumentasjon ved flyginger utenfor Schengen

Etter at flygende personell fra fredag 24.08 ble bedt om å fremvise pass ved grensekontrollen
til og fra Schengen, har NF , ved SEC, vært i kontakt med Grensekontroll Øst for en redegjøring.
Flere selskap hadde ikke mottatt denne informasjon fra Avinor utstedt fra grensekontrollen,
og følgelig har ansatte ikke blitt informert om dette i forkant.
Innskjerpingen skyldes i hovedsak at våre Crew eller Avinor Id ikke inneholder tilstrekkelig
informasjon vedrørende statsborgerskap og underskrift iht. innskjerpingen i EU av 01.mai
2018 .
Ett flysertifikat er ett godkjent dokument, hvis det også inneholder ett fotografi, hvis ikke så
er det pass som gjelder, som noen allerede har fått erfare.

Utdrag fra Utlendingsforskriften : §2-9:
Sertifikatet må angi det land som har utstedt det, samt nummer og art. Det skal være
forsynt med den utstedende myndighetens stempel og underskrift, og dato for
utstedelsen.

Sertifikatet skal inneholde fotografi av innehaveren, fullt navn, fødselsdato,
statsborgerforhold og underskrift.

NF var av den oppfatning, vedrørende denne innskjerpelsen fra EU, at det muligens
fantes rom for å kunne forenkle denne prosedyren noe.

I følge Øst politidistrikt Felles enhet for Utlending og Forvaltning
Grensekontrollseksjonen, så pågår det ett prosjekt i politiet som skal legge til rette for
bedre informasjonsutveksling med eksterne aktører, noe som på sikt kan
effektivisere kontrollen av crew ytterligere.
Inntil videre så er det pass eller sertifikat som oppfyller de krav som beskrevet over i
Utlendingsforskriften §2-9 som da er gjeldende.

Vi har selvfølgelig fortsatt prioritert linje
slik som før.

 

Flysikkerhetskomitéen

SEC-seksjonen, Leder – Sverre Oliver Wilberg

SEC@flyger.no