Prosessen med NF og valget av LO

Det har vært en del spørsmål fra medlemmer i flere ulike foreninger rundt Norsk Flygerforbunds vei til LO. Medlemmer har hatt tilgang på ulik informasjon, samtidig har egne foreningsproblemer flyttet fokus. Siden 2012 har NF også fått mange nyansatte medlemmer som også vil ha interesse for prosessen. Som mangeårig medlem av NFs ledelse har jeg vært med og observert planer og utøvelse. Jeg har derfor gått igjennom eposter og referat, og jeg vil derfor objektivt gjøre rede for hva som er gjort.

NF startet arbeidet med hovedorganisasjonstilknytning for snart 4 år siden. Viktige momenter i valg av hovedorganisasjon var samling av norske piloter og mer makt, støtte og innflytelse. Et enstemmig styre ga en arbeidsgruppe et mandat, som vurderte ulike løsninger bl.a. UNIO, Parat/YS og LO. Parat/YS hadde et forsprang i vurdering siden det allerede var en samling av piloter der. Arbeidsgruppen, der også WFF var representert, leverte derimot en enstemmig innstilling våren 2014 der LO ble anbefalt som den foretrukne kandidat til hovedorganisasjon. Et innspill like før årsmøtet i juni 2014 gjorde at den planlagte innmeldingen på NFs årsmøte ikke ble gjennomført.

Dette kullkastet også planene til enkelte foreninger som var i svært pressede situasjoner ift arbeidsgiverne/markedspress, så etter flere utsettelser besluttet disse å søke seg inn i LO for å ha tilgang på deres innflytelse, tilgang til beslutningstakere og store  ressurser. Dette skjedde på årsmøtet, og skapte en viss forvirring. I LO ble man enige om en forbundsmessig organisasjon – og dermed ble Norsk Cockpitforbund (NCF) skapt.

PilotSonderingene om hovedorganisasjonstilknytning for NF fortsatte uansett, og et enstemmig NF styre vedtok senest sommeren 2015 at NF skulle til LO. Vedtaket skulle imidlertid vise seg å være utfordrende å effektuere da beslutningsprosessen i enkelte foreninger tok lengre tid en forventet, og det resulterte at de som ikke kunne bære store kostnader med dobbelt medlemskap måtte velge mellom NF og LO før kontingentforfall for 2016. De mistet da også sin andel av de oppsparte midler i NF. To foreninger fortsatte imidlertid både i NF og LO (NCF). Det ble utover i 2016 en forskyvning i synspunkter for LO, og WFF stor etter hvert igjen alene. Med dette var det et klart flertall for å effektuere innmelding i LO.

På agenda for ekstraordinært årsmøte i mars 2016, krevet av de foreningene som ville til LO, ble det foreslått en goodwill-utbetaling til de foreninger (fra da av) som evt meldte seg ut av NF i good standing. Årsaken var at man selv hadde smakt på følelsen av å miste sårt trengte midler som følge av å bli «presset ut» av NF. Tanken var også at man ikke ville skape vondt blod ift en evt fremtidig sammenslåing igjen.

Beløpet ble satt ut i fra den økonomiske status som var i NF på dette tidspunkt. Fristen for å ta en slik beslutning ble satt til 2 uker, da også var viktig å komme videre med LO-prosessen. Et uforutsett krav om en generalforsamling i en forening forhindret imidlertid søknad til LO på dette mars-møtet. Det ble da vektlagt at slike eventuelle krav måtte klarlegges hos de resterende foreninger, slik at prosessen ikke ble ytterligere forsinket.

På ekstraordinært møte 20 apr16 var det klart for å vedta søknad til LO. WFF meddelte imidlertid da allikevel at de trengte en generalforsamling for å endre hovedorganisasjon/melde seg ut av NF. Årsmøte sa seg da villig til å utvide 2 ukers perioden og fremdeles motta en goodwill-utbetaling basert på en tidligere (og bedre) økonomisk status for å få WFF med seg videre. I den påfølgende diskusjon satte WFF selv dato for seneste utmeldesdato (22mai16) basert på en intern prosess med styremøter, medlemsmøter, årsmøte etc.  .

De foreningene som da måtte fortsette sin doble betaling godtok også endringen i årsmøtevedtaket. På dette møtet vedtok NF å søke LO om opptak som selvstendig forbund.

P.g.a. interne diskusjoner i WFF-styret ble det rettet en telefonisk forespørsel til leder NF om å utsette den datoen årsmøtet hadde vedtatt. Ønsket dato ble ikke formidlet, med «det kunne ta sin tid». Et slikt vedtak ville i sin tur bety at årsmøtets vedtak måtte omgjøres En tlf konferanse for å se på disse mulighetene var planlagt samme dag som Turøy-ulykken, men i situasjonen som da oppstod tok ingen av partene videre initiativ til et slikt årsmøte ihht NF-vedtektene. 17 mai 16 svarte derfor NF WFF-styret. Her ble det formidlet at siden intet krav om ekstraordinært årsmøte hadde kommet inn måtte det tas initiativ til en forpliktende avtale mellom foreningene (for et senere årsmøtevedtak) for at forespørselen skulle lykkes. Samtidig ble det formidlet en invitasjon til WFF om å være med å utforme og påvirke plattformen for et revitalisert NF i LO – med vedtekter som ikke er bestemt ennå.

Responsen på dette tilbudet var dessverre en epost fra WFF-styret 22 mai 16, om at WFF melder seg ut av NF med øyeblikkelig virkning.
Dette medførte et fritak for videre medlemsavgift til NF, og at piloter organisert i WFF ikke har medlemskap i NF, ECA og IFALPA.

Andel av felleskassen som utbetales til (tidligere) medlemmer i good standing er for WFF sin del grovt beregnet til i rundt 1 million kroner.

I lys av at WFF har vært en betydelig bidragsyter i NFs arbeid, samtidig som foreningen har hatt viktige lederposisjoner i flere perioder, tror jeg valget om en utmeldelse av NF må ha vært en tung beslutning. Det har vært til dels et krevende samarbeidsklima og tidvis handlingslammelse når det gjelder hovedorganisasjon i NF. Håpet var allikevel at når et valg endelig ble foretatt ville piloter kunne se framover og sammen ta tak i utfordringer. Det er viktig å huske at likt «Tuppen og Lillemor» finner en at det beste å holde sammen,
Det er derfor leit at WFF-styret, etter så lang tids balansegang og grundig utredningsarbeid nå har falt ned på en annen konklusjon enn det arbeidsgruppen, styret og årsmøtet i NF bekreftet var rett valg for NF.