Følgende er ekstrakter av NFs vedtekter, forskrifter, instrukser etc. Formålet er å gi utfyllende opplysninger om rettigheter og plikter som medlem i Norsk Flygerforbund. For ytterligere detaljer henvises det til NFs vedtekter.

• Dersom du innehar trafikkflygersertifikat og ikke er ansatt som flyger i et flyselskap som har flygerforening tilsluttet NF, kvalifiserer du til direktemedlemskap.

• Er du under trafikkflygerutdannelse kvalifiserer du til studentmedlemskap, som automatisk går over til ordinært direktemedlemskap når du er ferdig utdannet. Du er selv ansvarlig for å informere NF når utdannelsen er ferdig og trafikkflygersertifikat er utstedt til deg.

• NF skal ivareta dine faglige og økonomiske interesser på best mulig måte, og representerer deg opp mot norske og utenlandske myndigheter.

• Du plikter å la NF foreta henvendelser til myndighetene i saker som ikke er av personlig karakter eller ansees som rene administrative henvendelser.

• NF bistår deg i saker som hører under forbundets arbeidsområde, herunder oppsigelse, inndragning av sertifikater, bistand etter hendelse, arbeidsavtaler og lignende.

• Du kan naturligvis ha kontakt med andre foreninger, men plikter å holde NF løpende oppdatert om eventuelle medlemskap i andre flygerforeninger eller flyrelaterte fagforenings-sammenslutninger.

• Du er ansvarlig for å holde NF oppdatert med dine kontaktdetaljer samt informasjon om eventuell arbeidsgiver.

• Dersom du ønsker å melde deg ut av NF, må dette meddeles skriftlig med 3 måneders varsel. Allerede innbetalt kontingent refunderes ikke.

• Du skal ikke eksternt hevde, eller arbeide for, synspunkter som er i strid med NFs vedtatte policies og retningslinjer, eller IFALPA Policies. Dersom du bevisst motarbeider NF eller på annen måte setter forbundet i vanry, kan du i ytterste konsekvens risikere eksklusjon. Vedtak om eksklusjon fattes av arbeidsutvalget i NF, og du kan anke eventuelt eksklusjonsvedtak til NFs styre. Allerede innbetalt kontingent refunderes ikke.

• Som direktemedlem har du ikke tilgang til plass i NFs styre, men du kan velges inn i NFs komitéer. Dine kostnader ved komitéarbeid dekkes i sin helhet av NF.

• Du har møterett og talerett på NFs årsmøte, men du er ikke stemmeberettiget.

• NF holder oppdatert liste over sine direktemedlemmer tilgjengelig for NFs medlemsforeninger.

• Kontingenten fastsettes av NFs årsmøte.

• Årlig kontingent er pr. i dag for ordinært direktemedlemskap kr 410 pr måned samt kr 149,- pr måned for obligatorisk hjem og reiseforsikring. Studenter har gratis medlemskap – inkl hjemforsikring.
Dersom du unnlater å betale innen fastsatt frist, kan du vedtas som utmeldt av arbeidsutvalget. Avgjørelsen kan ankes til NFs styre.

• Du har full tilgang til alle NFs til enhver tid gyldige medlemsfordeler og rabattordninger.

Hvis du aksepterer betingelsene kan du fylle ut innmeldingsskjemaet her