Informasjonsskriv fra leder av Norsk Flygerforbund – april 2016

Et nytt ark vendes…

På NFs årsmøte 07apr16 ble jeg valgt til NFs leder. Dette er en forpliktelse som vil kreve at jeg ikke er ydmyk overfor oppgavene. Det er essensielt å bidra til å bringe fram mange elementer som er viktig for oss flygere, både nå og i framtiden.
Jeg har hatt tillitsverv i NF siden 2004, de siste årene i ledelsen, og vært vitne til mange endringer. Som flygerforeningenes paraplyorganisasjon har vi ofte blitt hengende etter i raske prosesser hvor innspill i fra foreningene har blitt kortfattede.
Dette gjelder særlig det industrielle arbeidet, hvor kreative løsninger blir tatt i bruk, både av operatører og myndigheter.
NF-logo, hvit bakgrunn
Allikevel har NFs representanter jobbet hardt på felt hvor vi har gjennomslagskraft – og oppnådd et internasjonalt renommé for intensivt og to-the-point saksbehandling. Både ECA og IFALPA ser NF som en viktig bidragsyter til fellesskapet. Der er det verdt å nevne nylig pensjonerte Admin & Finance Director i ECA, Odd Haugsbak, som faktisk ble headhuntet til stillingen. Rutinerte Odd har vært en suveren døråpner i Europa for norske flygerinnspill og påvirkningskraft.
Den nøkkelrollen som NF har i det internasjonale spillet rundt pilotansettelser, selskapsversjoner og lobbyisme er et bevis på mye og tungt arbeid i den seksjonen.

Flysikkerhetsarbeidet er fremdeles en av grunnsteinene for NFs arbeid, og også der inngir vi respekt blant våre internasjonale kolleger. Innenfor enkelte fagseksjoner representerer NFs tillitsvalgte ECA i ulike prosjekt og industrielle møter. Det er imidlertid innenfor flysikkerhet at NF har måttet tåle de største kutt når budsjettprioriteringer må bli gjort. De ulike ekspertene har lagt ned en stadig større del av sitt arbeid på fritid, og bruker sine fridager til læring og påvirkningsmuligheter. Et utvidet samarbeid med dyktige aktører og forskningsmiljøet vil være nødvendig framover, og noe vi jobber med.

Synligheten av NFs arbeid har vært svekket, men medlemmer skal vite at vi mottar høringer, som vi prioriterer, fordeler og besvarer etter beste evne. Både nasjonalt og innen EU er det viktig å bruke denne kanalen, selv om det enkelte medlem i NF ikke alltid har tilgang til svar.
Som i cockpit (med flere piloter) blir kommunikasjonen ofte dårligere når det drar seg til, men nå vi vil søke å få ut mer informasjon til våre medlemmer. Dette krever ekstraarbeid, men ved å primært benytte publikasjon på web/facebook ønsker vi å gjenopprette en dialog i tillegg til det som kommer fra den enkelte forening. Både direktemedlemmer og foreningsmedlemmer oppfordres til å bidra med innspill og forespørsler.

S-92 interiorHva skjer så videre på det strategiske plan – hvilken påvirkningskraft ønsker vi å ha i fremtiden?

Jeg håper det er interessant for medlemmene at NFs styre har uttrykt vilje til å sette fortgang i den langvarige prosessen som gjelder Flygerforbundets tilknytning til en hovedorganisasjon. Verdien av dette grepet må ikke undervurderes for oss som jobber i luftfarten.
De to aktuelle alternativene: Parat og LO har blitt grundig utredet. Medlemsforeningene har sammen, og hver for seg, satt av tid til å saksbehandle og gjøre seg opp en mening. Når 4 av våre 5 nåværende foreninger lenge har uttrykt ønske om at NF skal tilslutte seg LO, er det derfor naturlig at dette blir en av mine første oppgaver. I fjor høst ble det også klart at det ikke eksisterer noen hindringer fra LO sin side, ei heller noen krav fra Norsk Cockpitforbund, for en eventuell søknad om LO-medlemskap. NF skal i nær fremtid avholde et ekstraordinært årsmøte for å få de nødvendige formalitetene på plass. Der håper jeg inderlig at vi får et enstemmig vedtak om valg av hovedorganisasjon. Ingenting hadde vært bedre enn at vi NF-medlemmene samler oss i en stor og trygg havn hvor vi sammen kan arbeide for felles sak. De siste dagers oppslag i media viser klart at alle i bransjen er utsatt og nødvendigheten av kraftsamling er viktigere enn noen gang.

Den andre prosessen som haster er NFs budsjett og pengebruk. Vår organisasjon har dessverre ikke klart å tilpasse seg de endringer som har pågått rundt oss. Vårt medlemstall har gått ned og kostnadene har samtidig økt betraktelig. Heldigvis har NF hatt midler å tære på, men her må det tas grep umiddelbart. Det er selvfølgelig en mindre hyggelig oppgave enn den første, men minst like viktig.

Luftfartshilsen
Jo Bjørn