Endelig høringssvar på FTL er levert

Norsk Flygerfobund har nå levert sitt høringssvar på EASAs forslag til nye arbeids- og hviletidsbestemmelser (EASA FTL). Dette var andre og siste høringsrunde og det har blitt jobbet intensivt de siste ukene for å få alt på plass. – Vårt hovedargument er at EASA må følge de vitenskapelige og medisinske resultater som har fremkommet i de fire forskningsrapportene som EASA selv har bestilt, sier NFs nestleder Christian Langvatn.EASA er pålagt av EU-parlamentet å utarbeide et FTL-regelverk som er basert på vitenskapelige og medisinske bevis. EASA har derfor fått utarbeidet 4 uavhengige rapporter hvor man har sett på dagens regelverk (Subpart Q), samt problemstillinger som har fremkommet etter første høringsrunde av de nye reglene. – Resultatene er det ikke til å ta feil av. Både dagens regelverk og regelverket som nå var ute på høring er for liberalt sett i forhold til de resultater forskerne har kommet frem til, og det må EASA rette seg etter, sier Langvatn.

Med EASA FTL vil det også være slutt på nasjonale særregler, og det var derfor med stor tilfredshet det ble registrert at EASA hadde tatt inn landingsbegrensninger da de kom med sitt høringsutkast (CRD 2010-14) i midten januar. Landingsbegrensninger er i dag en nasjonal særregel i Norge hvor arbeidsdagen blir kortere med flere landinger grunnet faren for fatigue, og det har derfor vært helt avgjørende å få det innarbeidet i EASA FTL. Men det er fortsatt mange brikker som skal falle på plass før man kan si seg fornøyd med det kommende arbeids- og hviletidssystemet.

Hva har NF reagert på?
NF sin FTL-gruppe, bestående av Ole N. Rød, Tom Heradstveit og Christian Langvatn/Aleksander Wasland, har i sitt arbeid med nye FTL samarbeidet godt og tatt med ECA (European Cockpit Association). For å sette fokus på FTL på tilsyns- og myndighetsnivå i alle ECA medlemsland, og for å forenkle et relativt komplisert regelverksbilde, har det blitt valgt seg ut noen få hovedpunkter som man ser bryter radikalt med forskningen. I selve høringssvaret er det imidlertid gitt kommentarer på alt som må endres for at man skal få et forsvarlige regelverk.

Hovedpunktene har vært:

1 – Night Duty: EASA foreslår 11 timer. Forskerne mener 10 timer, noe NF selvfølgeig støtter.

2 – Extensions: EASA foreslår at det skal være mulig å utøke FDP med totalt 3 timer, hvorav 1 time er selskapets og 2 timer er commanders discretion. Man kan da få en FDP på 16 timer. Forskerne sier at extensions ikke hører hjemme i FTL-system, men at det kan forsvares med opp maks 14 timer forutsatt at arbeisdagen starter mellom kl 08 og 12. Utover 13 timer øker den relative ulykkesrisikoen med 5.5 gang.

3 – Airport standby: EASA foreslår at når man sitter på airport standby og blir kalt ut til tjeneste i løpet av de 4 første timene, så vil ikke de 4 første timene telles som FDP. Hvis man da legger til 13 timer FDP med 3 timers extension, så blir arbeidsdagen uforsvarlig lang. NF krever at all tid airport standby skal telle 100%.

4 – Short call standby (standby hjemme): EASA foreslår at de 6 første timene ikke skal telle som FDP dersom utkalling skjer i løpet av disse timene. På samme måte som i pkt. 3 kan dette gi uforsvarlige lange dager. NF krever at standby hjemme skal telle 50% av vanlig FDP. Sitter man da 10 timer på standby, teller dette som 5 timer.

5 – Landingsbegrensninger: EASA foreslår at FDP blir redusert med 30 minutter pr. landing etter landing nr 2. NF er som sagt fornøyd med at dette har kommet inn, men forskningsrapportene foreslår uansett at FDP skal reduseres allerede etter landing nr 1 og at reduksjonen skal være på 30-45 minutter. NF støtter selsvagt forskerne på dette.

6 – 14-dagers duty: EASA foreslår max 110 timers duty på 14 dager. Forskerne sier 95-100 timer, noe NF selvfølgelig støtter og krever.

Disse fokuspunktene ble fremlagt Luftfartstilsynet i et møte i Bodø 1.mars, og de er også fremlagt i brevs form overfor Samferdselsdepartementet. Parat Luftfart, som blant annet organiserer Norwegian sine piloter, var også med på dette møtet, og det har vært viktig å vise at alle organiserte i luften har de samme krav overfor EASA. Dette gjelder også på europeisk nivå hvor ECA har samarbeidet med ETF (European Transport Workers Federation) som Parat Luftfart er medlem av.

– Vi har hatt en konstruktiv og god dialog med Luftfartstilsynet i hele prosessen, de de gjorde en god jobb i første høringsrunde, og vi vet at de nå i denne høringsrunden har kommentert på flere punkter som sammenfaller med våre synspunkter, uttaler Langvatn. Ovenfor Luftfarstilsynet og Samferdselsdepartementet har NF også understreket viktigheten av at de samarbeider og koordinerer seg med våre svenske og danske naboer for å ha en større mulighet til å bli hørt i den kommende politiske prosessen.

Hva skjer videre?
Selv om høringssvaret nå er levert så stopper ikke FTL-arbeidet. Både NF og ECA vil følge opp myndighetene på de respektive nivåer for å sørge for at EASA kommer med et regelverket som er vitenskapelig forankret. EASA skal i løpet av juni legge frem det endelige regelverket som deretter skal stemmes gjennom i EU-kommisjonen i september. Regelverket er planlagt satt ut i live fra våren 2013.

– Vi forventer nå at EASA utarbeider et forsvarlig regelverk som minimerer faren for fatigue og dermed også ivaretar flysikkerheten på et tilfredsstillende måte. Noe annet er helt uakseptabelt, avslutter nestleder i NF, Christian Langvatn.